Hotărârea nr. 202/2002

HOTARAREA NR. 202 privind aprobarea fisei postului pentru functia de inspector de specialitate cu studii juridice din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h202 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 202

privind aprobarea fisei postului pentru functia de inspector de specialitate cu studii juridice din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 111134/11.12.2002 prin care Serviciul resurse umane propune aprobarea fisei postului pentru functia de inspector de specialitate cu studii juridice din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. e si i precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba exercitarea atributiilor de jurisconsult sau consilier juridic, dupa caz, de catre persoanele cu studii de specialitate ( juridice, drept administrativ sau administratie publica ), ĂŽncadrate ĂŽn functia de inspector de specialitate ĂŽn cadrul serviciilor publice cu personalitate juridica aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art.2. Persoanele mentionate la art. 1 vor fi nominalizate prin fisa postului, ĂŽntocmita ĂŽn conditiile legii, si vor ĂŽndeplini atributii specifice cu caracter juridic, inclusiv reprezentarea ĂŽn fata instantelor judecatoresti a serviciilor publice din care fac parte.

Art.3. Conducatorii serviciilor publice cu personalitate juridica aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola