Hotărârea nr. 201/2002

HOTARAREA NR. 201 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2003
02h201 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 201

privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2003

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.20912/03.12.2002 prin care Serviciul public de protectie si asistenta sociala propune aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2003,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art.6 din Hotarârea Guvernului României nr.427/2001,

În temeiul prevederile art.38, alin.(2), lit."e" si "s" si ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Pentru anul 2003, se aproba un numar de 900 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, ĂŽn cadrul serviciului public de protectie si asistenta sociala aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola