Hotărârea nr. 200/2002

HOTARAREA NR. 200 privind reorganizarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h200 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 200

privind reorganizarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.112341/13.12.2002 prin care Directia Administratie locala propune reorganizarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local ale municipiului Sibiu,

Având În vedere Hotarârea nr. 196/2002 a Consiliului Local al municipiului Sibiu si demisiile d-lor Tuluc Gheorghe, Banciu Ioan si Popa Doru Calin,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art. 56 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se reorganizeaza unele comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu dupa cum urmeaza :

1. Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului ĂŽnconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
IOAN BANCIU
MIRCEA NICULESCU
CONSTANTIN OPREAN
HANS KLEIN
NICOLAE RADA

2. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului
AURELIA TESU
ION ARITON
DANIEL FANTANA
HELMUT MATHES
GHEORGHE POPA
CONSTANTIN LOTREAN

3. Comisia de comert si servicii publice
CONSTANTIN TRIHENEA
LAZAR STOIA
IANCU DANULET
GEROLD HERMANN
IOAN STROIE

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola