Hotărârea nr. 20/2002

HOTÃRÂREA NR. 20 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea autorizatiilor conform Decretului - Lege nr. 54/1990
02h20

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 20

privind stabilirea taxelor pentru eliberarea autorizatiilor conform Decretului - Lege nr. 54/1990

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 8131/24.01.2002 prin care Directia Economica propune stabilirea taxelor pentru eliberarea autorizatiilor conform Decretului - Lege nr. 54/1990,

Având În vedere Hotarârea Comisiei Consultative a Consiliului Judetean Sibiu privind preluarea activitatii de aplicare a prevederilor Decretului - Lege nr. 54/1990 de catre Primaria municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art. 1 Se stabilesc taxele pentru eliberarea autorizatiilor conform Decretului - Lege 54/1990, dupa cum urmeaza :

a) taxa eliberare autorizatie - persoana fizica - 280.000 lei
b) taxa eliberare autorizatie - asociatie familiala - 430.000 lei
c) taxa modificare sau completare autorizatie - persoana fizica sau asociatie familiala - 140.000 lei

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola