Hotărârea nr. 198/2002

HOTARAREA NR. 198 privind validarea mandatului d-nului Stoia Lazar în functia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu
02h198 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 198

privind validarea mandatului d-nului Stoia Lazar ĂŽn functia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr. 113264/16.12.2002 al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu Întrunita În data de 16.12.2002, privind validarea mandatului de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nului Stoia Lazar, devenit vacant prin demisia d-nului consilier Popa Doru Calin,

Având În vedere adresa nr.. 157/16.12.2002 a Partidului Social Democrat Înregistrata la Primaria Municipiului Sibiu cu nr. 113028/16.12.2002

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 77 alin. 9 din Legea nr. 70/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art.32 alin.3 si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Articol unic. Se valideaza mandatul d-nului Stoia Lazar, ĂŽn functia de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu, primul supleant pe lista candidatilor P.D.S.R. la alegerile locale din iunie 2000.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola