Hotărârea nr. 197/2002

HOTARAREA NR. 197 privind încetarea mandatelor de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu ale d-lor Banciu Ioan si Popa Doru Calin
02h197 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 197

privind ĂŽncetarea mandatelor de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu ale d-lor Banciu Ioan si Popa Doru Calin

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 19.12.2002,

Analizând raportul nr.111978/13.12.2002 prin care Directia Administratie locala propune Consiliului Local al Municipiului Sibiu sa ia act de Încetarea mandatelor de consilier În Consiliul Local al Municipiului Sibiu , dupa cum urmeaza :
a) mandatul de consilier al d-nului Banciu Ioan ca urmare a starii de incompatibilitate ĂŽntre functia de consilier si cea de viceprimar;
b) mandatul de consilier al d-nului Popa Doru Calin ca urmare a demisiei;

Având În vedere cererile sus - numitilor Înregistrate la Primaria Municipiului Sibiu cu nr. 110125/07.12.2002 si nr. 111218/11.12.2002,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art. 60 alin.1 lit.a si alin.2 , art. 61 alin.1 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se ia act de ĂŽncetarea mandatului de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului viceprimar Banciu Ioan, conform prevederilor art. 61 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala.

Art.2. Se ia act de ĂŽncetarea, prin demisie, a mandatului de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Popa Doru Calin.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de19.12.2002

PREÂŞEDINTE
Mathes Helmut CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola