Hotărârea nr. 195/2002

HOTARAREA NR. 195 privind aprobarea efectuarii schimbului de spatii între sediul Partidului Democrat din str. I.Lupas nr. 4 si Biroul d-nului deputat Nicolae Nan din str.N. Balcescu nr. 34
02h195 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 195

privind aprobarea efectuarii schimbului de spatii ĂŽntre sediul Partidului Democrat din str. I.Lupas nr. 4 si Biroul d-nului deputat Nicolae Nan din str. N. Balcescu nr. 34

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând expunerea de motive nr. 107053/27.11.2002 Întocmita de un grup de consilieri P.D. si raportul nr. 107530/2002 al Directiei patrimoniu prin care se propune aprobarea efectuarii schimbului de spatii Între sediul Partidului Democrat din str. I.Lupas nr. 4 si Biroul d-nului deputat Nicolae Nan din str. N. Balcescu nr. 34,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului si avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f, h si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba efectuarea schimbului de spatii ĂŽntre sediul Partidului Democrat si Biroul d-nului deputat Nicolae Nan , dupa cum urmeaza :
- spatiul situat ĂŽn Sibiu, str. N. Balcescu nr. 34, ĂŽn suprafata de 73 mp. se repartizeaza Organizatiei Judetene P.D. Sibiu
- spatiul situat ĂŽn Sibiu, str. I. Lupas nr.4 , ĂŽn suprafata de 59 mp. se repartizeaza ca sediu birou d-nului deputat Nicolae Nan

Art.2. La data intrarii În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri orice prevedere contrara se abroga .

Art.3. S.C. Urbana S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola