Hotărârea nr. 194/2002

HOTARAREA NR. 194 privind decontarea din bugetul local a calatoriilor pe mijloacele de transport în comun pentru pensionarii cu vârsta peste 65 ani
02h194 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 194

privind decontarea din bugetul local a calatoriilor pe mijloacele de transport În comun pentru pensionarii cu vârsta peste 65 ani

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând expunerea de motive Înregistrata cu nr. 103524/15.11.2002 Întocmita de consilierii municipali Banciu Ioan, Stroie Ioan, Danulet Iancu si Klein Hans si raportul nr. 106024/25.11.2002 prin care Directia economica propune decontarea abonamentelor pe mijloacele de transport În comun eliberate pensionarilor cu vârsta peste 65 ani la nivelul sumei de 93.000 lei/luna pâna la 31.12.2002 iar Începând cu 01.01.2003 decontarea transportului urban pentru aceasta categorie sociala sa se realizeze pe baza de bilete de calatorie,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 13 lit.b din Legea nr. 197/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si s, precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 Pentru luna decembrie 2002 se aproba decontarea din bugetul local a abonamentelor pentru calatoriile efectuate cu mijloacele de transport În comun ale S.C.Tursib S.A., pe o singura linie, de catre pensionarii cu vârsta peste 65 ani, la nivelul sumei de 155.000 lei.

Art.2 Primarul municipiului Sibiu si S.C. TURSIB S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola