Hotărârea nr. 191/2002

HOTARAREA NR. 191 privind schimbarea destinatiei imobilului situat în Sibiu,str. Emil Cioran FN si aprobarea vânzarii,prin licitatie publica,a acestuia
02h191 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 191

privind schimbarea destinatiei imobilului situat În Sibiu, str. Emil Cioran FN si aprobarea vânzarii, prin licitatie publica, a acestuia

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând propunerea prezentata de un grup de consilieri municipali Înregistrata cu nr. 92933/2002 si raportul nr. 85720/2002 Întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune schimbarea destinatiei imobilului situat În Sibiu, str. Emil Cioran FN din "sediu Primaria Municipiului Sibiu "În "spatiu destinat Învatamântului superior " si aprobarea vânzarii prin licitatie publica a acestuia,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si h , ale art. 125 si 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1.Se aproba schimbarea destinatiei pentru constructia neterminata ( fundatie si structura de rezistenta P + 4, suprafata desfasurata 8000 mp. ) din "sediu Primaria Municipiului Sibiu" În "spatiu pentru Învatamânt superior".

Art.2. Se aproba vânzarea prin licitatie publica a imobilului proprietatea privata a Municipiului Sibiu situat În Sibiu, str. Emil Cioran FN, identificat În CF 2297 Sibiu, nr. top 1522/3 si a terenului aferent acestuia, În suprafata de 4233 mp ( teren pe care este edificat fundatie si structura de rezistenta P+4 În suprafata desfasurata de 8000 mp ).

Art.3. Se ĂŽnsuseste raportul de expertiza ĂŽntocmit de S.C. Sibconsult S.R.L. prin care se stabileste pretul de pornire la licitatie ĂŽn valoare de 33.540.268.908 lei +TVA, din care 28.672.268.908 + TVA - valoarea constructiei si 4.868.000.000 lei + TVA - valoare teren, stabilit prin metoda valorii de ĂŽnlocuire.

Art.4. Se aproba caietul de sarcini ce va sta la baza desfasurarii licitatiei publice , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 191/2002