Hotărârea nr. 190/2002

HOTARAREA NR. 190 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru tineret din cartierul Strand II
02h190 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 190

privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru tineret din cartierul Strand II

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr. 104117/18.11.2002 întocmit de Comisia Sociala prin care se propune aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor pentru tineret din cartierul Strand II,

Având în vedere adresa nr. 2336/2002 a M.L.P.T.L. privind stabilirea criteriilor si punctajelor de repartizare a locuintelor pentru tineret,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 din O.U.G. nr. 40/1999, ale H.C.L.nr. 195/2000, În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. h, ale art. 125 si 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1.Se aproba criteriile de repartizare a locuintelor pentru tineret construite în Sibiu, cartier Strand II, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Un procent de 20% din locuintele construite în Sibiu, Strand II, va fi pus la dispozitia Consiliului Local care prin Comisia sociala va solutiona unele cazuri exceptionale carora le sunt aplicabile prevederile Hotarârii nr. 195/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3. Primaria Municipiului Sibiu va asigura, prin intermediul Centrului de informatii pentru cetateni, difuzarea formularelor - tip necesare solicitantilor.

Art.4. Formularul se va prezenta sub forma de cerere - declaratie si se va completa personal de solicitant care va fi direct raspunzator de datele furnizate. În situatia în care se va constata ca datele furnizate de solicitant nu sunt reale acesta va fi exclus de pe lista de prioritati fara posibilitate de a reveni cu o alta cerere.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu si Comisia Sociala vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 28.11.2002

PREŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 190/2002

Nr. crt. CRITERII PUNCTAJ Aprobat
1. SITUATIA LOCATIVA ACTUALA  
  1.1. Cu chirie - a) in aceeasi localitate se afla locul de munca 10
  1.2. Cu parintii - a) in aceeasi localitate se afla locul de munca 15
  1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, parinti)  
  a) - > 18 mp/membru al familiei solicitantului 0
  b) – 1790 -15 mp/membru al familiei solicitantului 1
  c) –1490 - 12 mp/membru al familiei solicitantului 2
  d) – 1190 - 8 mp/membru al familiei solicitantului 3
  e) - < 8 mp/membru al familiei solicitantului 10
  TOTAL CAP. 1  
2. STAREA CIVILA ACTUALA  
  2.1. a) Casatorit 10
  b) Necasatorit 2
  2.2. Nr. persoane in intretinere  
  - nr. copii minori – 1 copil 1
  - 2 copii 2
  - 3 copii 3
  - 4 copii 4
  - > 4 copii 5
  2.3. Alte persoane in intretinere 2
  TOTAL CAP. 2  
3. STAREA DE SANATATE ACTUALA  
  a) - Boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei in intretinere necesita insotitor sau o camera in plus 10
  TOTAL CAP. 3  
4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI  
  a) - < 1 an 0
  b) – 1 - 2 ani 1
  c) – 2 – 3 ani 2
  d) – 3 - 4 ani 3
  e) - > 4 ani 4
  TOTAL CAP. 4  
5. VENITUL MEDIU NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE  
  a) - < decat salariu minim pe economie 15
  b) - intre salariul minim pe economie si venitul mediu pe economie 10
  c) - peste venitul mediu pe economie 5
  TOTAL CAP. 5  

6.

NIVELUL DE PREGATIRE

a) - generale

2

b) - medii

5

c) - de specialitate

10

d) - superioare

25

TOTAL CAP. 6

7.

LOCUL DE MUNCA

a) - institutii publice de interes national si comunitar

15

b) - alte situatii

5

TOTAL CAP. 7

8.

ANALIZA COMISIEI SOCIALE

- situatii analizate de Comisia Sociala ( persoane care locuiesc in imobile cu structuri afectate, evacuati din casele nationalizate si redobandite de fostii proprietari, locuinte afectate de calamitati naturale, cazuri deosebite semnalate de membrii Comisiei Sociale si alte criterii cf. H.C.L. 195/2000).

TOTAL CAP. 8

30

9.

TOTAL GENERAL