Hotărârea nr. 189/2002

HOTARAREA NR. 189 privind acordarea unor facilitati la plata impozitelor si taxelor locale S.C. Transcom S.A Sibiu
02h189 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 189

privind acordarea unor facilitati la plata impozitelor si taxelor locale S.C. Transcom S.A Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr.103682/18.11.2002 Întocmit de Directia Economica, privind acordarea unor facilitati la plata impozitelor si taxelor locale S.C. Transcom S.A Sibiu ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 1 alin 7 lit.b, art. 2 din H.G. 794/2002 , si ale art. 10 alin.3 din O.U.G. nr. 40/2002,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art. 1. Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitelor si taxelor locale ĂŽn favoarea S.C. Transcom S.A Sibiu, dupa cum urmeaza :

a) scutirea la plata a majorarilor de Întârziere În suma de 439.911.306 lei si a penalitatilor de Întârziere În suma de 2.757.296 lei, calculate pâna la data de 07.04.2002, pentru debitele neachitate la data de 31.12.2001;
b) esalonarea la plata a obligatiilor datorate si neachitate la data de 31.12.2001 ĂŽn suma totala de 95.574.543 lei pe o perioada de 12 luni cu un termen de gratie de 3 luni;
c) amânarea la plata a majorarilor si penalitatilor de Întârziere calculate pentru debitele aprobate spre esalonare Începând cu data de 08.04.2002 si pâna la ultimul termen de plata din esalonarea acordata;
d) reducerea cu 75% a majorarilor si penalitatilor prevazute la lit.c) ĂŽn situatia ĂŽn care vor fi respectate ĂŽntocmai termenele de plata din esalonare si conditiile ĂŽn care aceasta a fost acordata;

Art.2. S.C. Transcom S.A. are obligatia de a se prezenta, În termen de 3 zile de la intrarea În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri ,la sediul Primariei Municipiului Sibiu, În vederea contrasemnarii Conventiei de acordare a Înlesnirilor la plata mentionate la art.1 .
Refuzul de a semna Conventia de acordare a Înlesnirilor la plata va atrage anularea facilitatilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotarâri.

Art.3. Primarul Municipiului va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola