Hotărârea nr. 188/2002

HOTARAREA NR. 188 privind numirea Comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice care pot beneficia de subventii de la bugetul de stat, în conditiile O.G. nr. 19/1994 (Modificată prin HCL NR. 72/2003)
02h188 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 188

privind numirea Comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice care pot beneficia de subventii de la bugetul de stat, ĂŽn conditiile O.G. nr. 19/1994

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr. 103612/15.11.2002 prin care Directia Economica propune numirea Comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice care pot beneficia de subventii de la bugetul de stat, În conditiile O.G. nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 19/1994 si ale art. 10 din H.G. nr. 950/2002 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Articol unic. Se numeste Comisia de analiza a solicitarilor persoanelor fizice care pot beneficia de subventii de la bugetul de stat ĂŽn conditiile O.G. nr. 19/1994 si H.G. nr. 950/2002 , ĂŽn urmatoarea componenta :
1. Gheorghe Tuluc - viceprimar - presedinte
2. Maria Popa - cons. jr. - secretar
3. Ileana Nistor - inspector spec. - membru
4. Mariana Popescu - inspector spec. - membru
5. Elena Bugle - consilier - membru
6. Marcel Boiangiu - tehnician - reprezentant SC Urbana SA
7. Cosmin Ionescu - consilier municipal
8. Dan Nanu - consilier municipal

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola