Hotărârea nr. 187/2002

HOTARAREA NR. 187 privind suplimentarea unui post la Serviciul public " Complex Baia Neptun"
02h187 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 187

privind suplimentarea unui post la Serviciul public " Complex Baia Neptun"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr. 103426/15.11.2002 prin care Serviciul resurse umane propune Înfiintarea unui post de inspector de specialitate II În cadrul serviciului public "Complex Baia Neptun",

Având În vedere Hotarârea nr. 52/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cmpletata de Hotarârea nr. 76/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 56 din Legea nr. 24/2000, În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1.Se aproba suplimentarea unui post de inspector de specialiate II ( jurist) În cadrul serviciului public "Complex Baia Neptun " , modificându-se corespunzator organigrama si statul de functii.

Art.2. Conducatorul serviciului public Complex Baia Neptun va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola