Hotărârea nr. 186/2002

HOTARAREA NR. 186 privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor efectuate pentru plata personalului ce îsi desfasoara activitatea în cadrul Stadionului Municipal Sibiu
02h186 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 186

privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor efectuate pentru plata personalului ce ĂŽsi desfasoara activitatea ĂŽn cadrul Stadionului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr. 103497/15.11.2002 prin care Directia Economica propune suportarea din bugetul local a cheltuielilor efectuate pentru plata personalului ce Îsi desfasoara activitatea În cadrul Stadionului Municipal Sibiu,

Având În vedere prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 , Titlul XI si ale Ordinului nr. 307/2001 , cap. VIII privind finantarea activitatii sportive,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domenului public si privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d si p si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1.Se aproba suportarea din bugetul local a cheltuielilor efectuate, ĂŽn perioada septembrie 2001 - septembrie 2002, pentru plata personalului ce ĂŽsi desfasoara activitatea ĂŽn cadrul Stadionului Municipal Sibiu, dupa cum urmeaza :

Asociaţia Judeteana de Fotbal

Clubul Sportiv Universitar

Clubul Sportiv Scolar Soimii

Clubul Sportiv Municipal

Total de plata

17.128.615

15.214.010

60.856.040

20.428.020

113.626.685

 

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola