Hotărârea nr. 185/2002

HOTARAREA NR. 185 privind transmiterea în administrarea Serviciului public Administrare parcari a unor terenuri apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea amenajarii de parcari
02h185

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 185

privind transmiterea În administrarea Serviciului public Administrare parcari a unor terenuri apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu În vederea amenajarii de parcari

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr.103045/14.11.2002 prin care Directia Patrimoniu propune trecerea În administrarea Serviciului public Administrare parcari a unor terenuri apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu În vederea amenajarii de parcari,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.12 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul dispozitiilor art. 38, alin. 2 lit. " f ", ale art. 46 si ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1.Se aproba transmiterea În administrarea Serviciului public Administrare parcari , a unor terenuri apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu, În vederea amenajarii de parcari, dupa cum urmeaza :
a) teren ĂŽn suprafata de 27.997 mp. identificat ĂŽn C.F. nr. 9811 Sibiu nr. top 4252/1/1/1/1/3 situat ĂŽn Sibiu, zona Piata Obor, ĂŽn vederea amenajarii a 100 locuri parcare pentru camioane si autovehicule de tonaj;
b) teren În suprafata de 620 mp. situat În Sibiu, str. Târgu de Vite pentru amenajarea a 46 de locuri de parcarepentru autoturisme;
c) teren În suprafata de 140 mp. situat În Sibiu, str. Târgu de Vite pentru amenajarea a 16 locuri de parcare

Art.2. Primarul municipiului Sibiu si conducatorul Serviciului public Administrare parcari vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola