Hotărârea nr. 184/2002

HOTARAREA NR. 184 privind acceptarea unor donatii
02h184

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 184

privind acceptarea unor donatii

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând referatul nr.103500/15.11.2002 prin care Directia Economica propune acceptarea unor donatii din partea unor persoane române sau straine ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art.123 alin.(3) si ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1.Se accepta donatiile În bani si bunuri materiale , conform anexei nr.1 , care face parte integranta din prezenta hotarâre .

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola