Hotărârea nr. 182/2002

HOTARAREA NR. 182 privind suplimentarea numarului de asistenti personali aprobat prin Hotarârea nr. 173/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h182

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 182

privind suplimentarea numarului de asistenti personali aprobat prin Hotarârea nr. 173/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr. 187141/2002 prin care Serviciul public de protectie si asistenta sociala propune suplimentarea numarului de asistenti personali aprobat prin Hotarârea nr. 173/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu , Începând cu data de 1 decembrie 2002, de la 600 la 900,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 2 din H.G. 427/2001 pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile de încadrare , drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, precum si ale art. 55 din Legea nr. 24/2000

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. s si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1.Se aproba suplimentarea numarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap, din cadrul Serviciului public de protectie si asistenta sociala, aprobat prin Hotarârea nr. 173/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, urmând ca de la data de 1 decembrie 2002 acesta sa fie 900.

Art.2. La data intrarii În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri Îsi Înceteaza aplicabilitatea Hotarârea nr. 173/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3. Seful serviciului public de protectie si asistenta sociala va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola