Hotărârea nr. 181/2002

HOTARAREA NR. 181 privind suplimentarea unor posturi la serviciul public Centrul financiar Crese Sibiu
02h181 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 181

privind suplimentarea unor posturi la serviciul public "Centrul financiar Crese Sibiu"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr. 101387/11.11.2002 prin care Centrul financiar Crese Sibiu solicita completarea statului de functii prin suplimentarea unor posturi,

Având în vedere Hotarârea nr. 181/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica. apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ,

În conformitate cu dispozitiile art. 56 din Legea nr. 24/2000, În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aproba suplimentarea unor posturi în cadrul serviciului public "Centrul financiar Crese Sibiu " , dupa cum urmeaza :
- un post de referent III si un post referent IA - cu atributii privind activitatea de contabilitate si personal - salarizare;
- un post de infirmiera pentru Cresa nr. 7 Sibiu;
- 3 posturi îngrijitor curatenie pentru Cresele nr. 5, 8 si 9 Sibiu

Statul de functii aprobat pentru serviciul public "Centrul Financiar Crese" se va completa în mod corespunzator ,conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre

Art.2. Conducatorul serviciului public Centrul financiar Crese va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la hot. nr. 181/2002

STAT DE FUNCTII pentru Serviciul Public "CENTRUL FINANCIAR CRESE"

Nr. crt. Denumirea functiei Nivel de studii Nr. posturi aprobate Nr. posturi vacante
1 Sef centru – inspector de specialitate gr. I A S    
2 Contabil sef - inspector de specialitate gr. I A S 1  
3 Referent tr. I A M 3  
4 Referent tr. III M 2  
5 Administrator I M 1  
6 Muncitor tr. I G 1  
  CRESA NR. 1 ( Dealului )      
7 Asistent medical sef – asistent medical pediatrie PL 1  
8 Asistent medical principal pediatrie PL 1  
9 Infirmiera G 7  
10 Spalatoreasa G 1  
11 Ingrijitoare G 2  
12 Muncitor tr. II G 1  
  CRESA NR 2 ( Terezian )      
13 Asistent medical sef – asistent medical principal pediatrie PL 1  
14 Infirmiera G 5  
15 Ingrijitoare G 1  
16 Muncitor tr. III G 1  
  CRESA NR 3 ( Cedonia )      
17 Asistent medical sef – asistent medical principal pediatrie PL 1  
18 Asistent medical principal pediatrie PL 1  
19 Infirmiera G 6  
20 Ingrijitoare G 1  
  CRESA NR 4 ( Calea Poplacii )      
21 Asistent medical sef – asistent medical principal pediatrie PL 1  
22 Asistent medical principal pediatrie PL 1  
23 Infirmiera G 10  
24 Spalatoreasa G 1  
25 Ingrijitoare G 1  
26 Muncitor tr. II G 1  
27 Muncitor necalificat G 1  
  CRESA NR 5 ( Vasile Aaron )      
28 Asistent medical sef – sora medicala principal pediatrie M 1  
29 Asistent medical PL 1  
30 Infirmiera G 3  
31 Ingrijitoare G 1  
  CRESA NR 6 ( Oituz )      
32 Asistent medical sef – asistent medical principal pediatrie PL 1  
33 Asistent medical PL 1  
34 Infirmiera G 4  
35 Ingrijitoare G 1  
  CRESA NR 7 ( Treboniu Laurian )      
36 Asistent medical sef – sora medicala principal pediatrie M 1  
37 Infirmiera G 4  
38 Ingrijitoare G 1  
  CRESA NR 8 ( Hipodrom III )      
39 Asistent medical sef – asistent medical principal pediatrie PL 1  
40 Infirmiera G 4  
41 Ingrijitoare G 1  
  CRESA NR 9 ( Euroconf )      
42 Asistent medical sef – asistent medical principal pediatrie PL 1  
43 Asistent medical principal pediatrie PL 1  
44 Infirmiera G 4  
45 Ingrijitoare G 1  
  TOTAL CENTRUL FINANCIAR CRESE   87  
PREŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola