Hotărârea nr. 18/2002

HOTÃRÂREA NR. 18 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public cadastru, agricultura si disciplina în constructii
02h18

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 18

privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public cadastru, agricultura si disciplina ĂŽn constructii

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 3296/15.012002 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public cadastru, agricultura si disciplina În constructii,

Având În vedere Hotarârea nr. 162/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000 a Consiliului Local al municipiului Sibiu,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se modifica organigrama si statul de functii aprobate prin Hotarârea nr. 162/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru Serviciul public cadastru, agricultura si disciplina În constructii, astfel :

- se desfiinteaza un post inspector tr.I, studii medii din cadrul Serviciului cadastru - agricol si se ĂŽnfiinteaza, ĂŽn cadrul aceluiasi serviciu, un post referent tr.II, studii medii si un post casier tr.II, studii medii.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola