Hotărârea nr. 179/2002

HOTARAREA NR. 179 privind închirierea, prin licitatie publica, a unui spatiu din incinta imobilului Primariei Municipiului Sibiu, situat în B-dul Victoriei nr. 1-3 pentru amenajare punct desfasurare activitate de birotica (Modificată prin HCL NR. 212/2002)
02h179 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 179

privind închirierea, prin licitatie publica, a unui spatiu din incinta imobilului Primariei Municipiului Sibiu, situat în B-dul Victoriei nr. 1-3 pentru amenajare punct desfasurare activitate de birotica

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr.89697/2002, întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune închirierea prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani, a unui spatiu în suprafata de 6,00 mp aflat în incinta imobilului Primariei Municipiului Sibiu, situat în b-dul Victoriei nr. 1-3 pentru amenajare punct desfasurare activitate de birotica, copieri acte, dactilografiere, calculatoare

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale,buget,finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului ,

În conformitate cu art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2 lit. " h " , ale art. 46 si ale art.125 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aproba închirierea, prin licitatie publica , pe o perioada de 5 ani, a spatiului în suprafata de 6,00 mp aflat în incinta imobilului Primariei Municipiului Sibiu, situat în B-dul Victoriei nr. 1-3 pentru amenajare punct desfasurare activitate de birotica, copieri acte, dactilografiere, calculatoare

Art.2. Se aproba caietul de sarcini în baza caruia se va organiza licitatia, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. - Pretul de pornire la licitatie este de 49.765 lei/mp luna + T.V.A., valabil la data de 30.09.2002, pret ce se va indexa cu indicele de inflatie prevazut în Buletinul statistic de preturi pâna în momentul desfasurarii licitatiei.

Art.4. - Se numeste comisia de licitatie în vederea închirierii spatiului mentionat la art. 1 , în urmatoarea componenta :

- Gheorghe Tuluc - presedinte
- Iordan Nicola - membru
- Dorin Nistor - membru
- Mariana Hasu - membru
- Elena Tulban - membru
- Vasile Pînzar - secretar
- Gheorghe Lazar - membru

Art.5. -Primarul Municipiului Sibiu si membrii comisiei numite la art.4 vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 179 / 2002

 

CAIET DE SARCINI

privind închirierea prin licitatie publica a unui spatiu în suprafata de 6,00 mp aflat în incinta imobilului proprietatea Primariei Municipiului Sibiu, situat în B-dul Victoriei nr. 1-3 pentru amenajare punct desfasurare activitate de birotica, copieri acte, dactilografiere, calculatoare

 

I. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Licitatia se va desfasura în data de …………………....2002, ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 1-3, cam. 100 .

Înscrierea la licitatie se va face în perioada ………………...2002 inclusiv, între orele 8,00 si 14,00 la sediul Directiei Patrimoniu , din str. Samuel Brukenthal nr. 4, cam. 100.

În vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa plateasca :

    1. taxa de participare la licitatie în valoare de 500.000 lei.
    2. garantia de participare la licitatie, în valoare de 5.000.000 lei.
    3. caietul de sarcini aferent licitatiei în suma de 300.000 lei.

Taxa de participare la licitatie , garantia de participare si caietului de sarcini se vor achita la casieria Primariei Municipiului Sibiu.
Restituirea garantiei în cazul ofertantilor care nu au adjudecat se efectueaza la cerere de la caseria Primariei Sibiu.

Pretul de pornire la licitatie este de:

- 49.765 lei/mp/luna, valabil la data de 30.09.2002,conform H.C.L. nr. 114/2001, fiind indexat cu indicele de inflatie prevazut în Buletinul Statistic de Preturi la capitolul "Servicii", iar pasul de strigare va fi de 5000 lei.Pretul de pornire va fi indexat pâna la data desfasurarii licitatiei.

Ofertantii vor anexa la cererea tip :

1.xerocopie dupa chitantele care atesta plata taxei de participare la licitatie, a garantiei depusa si a cumpararii caietului de sarcini

2. xerocopie dupa obiectul de activitate conform clasificarii C.A.E.N.,

3.o dovada eliberata de biroul taxe locale din cadrul Primariei Municipiului Sibiu, din care sa rezulte ca nu au debite,

4. dovada de la biroul serviciul juridic din care sa rezulte ca ofertantul nu se afla în litigiu cu Primaria Municipiului Sibiu , litigiu care are ca obiect pretentii rezultate din neplata la termen a chiriei datorate si penalitatilor aferente rezultate din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de parti

  1. certificat constatator emis de la Camera de Comert ,
  2.  

Cererile tip vor fi distribuite ofertantilor de catre Serviciul Patrimoniu, cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 4., cam. 100.

Câstigatorul licitatiei va fi desemnat ofertantul care ofera cel mai mare pret peste pretul de strigare.

În cazul în care, la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu sunt prezenti 2 participanti , se asteapta o ora dupa care licitatia se amâna.

De asemenea, în cazul în care la data si ora anuntate pentru desfasurarea licitatiei, este înscris un singur ofertant licitatia se amâna.

În ambele cazuri se va organiza o noua licitatie, cu respectarea prezentei metodologii, iar si daca la ora respectiva se prezinta numai un solicitant, amplasamentul va fi atribuit acestuia în conditiile prevazute în caietul de sarcini.

Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 de zile , de la data adjudecarii. Nesemnarea de catre adjudecator a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garantiei de participare si disponibilizarea amplasamentului pentru o noua licitatie.

Pentru ofertantul care a adjudecat si a încheiat contractul de închiriere din garantia depusa pentru înscrierea la licitatie se va retine cuantumul chiriei pe doua luni, restituindu-se diferenta, daca este cazul.

Nu se pot înscrie la licitatie adjudecatorii care nu au încheiat contracte de închiriere la licitatiile anterioare.

Din taxa de participare la licitatie se suporta cheltuielile privind organizarea licitatiei (anunturi publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou)

În cazul repetarii licitatiei indifierent de cauza, se percepe o taxa de participare la licitatie pentru acoperirea diferentei de cheltuieli ce se vor efectua.

II OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Amplasamentul este situat în incinta imobilului proprietatea Primariei Municipiului Sibiu, b-dul Victoriei nr. 1-3, precizat în plansa anexata, pe care se va amenaja un punct desfasurare activitate de birotica, copieri acte, dactilografiere, calculatoare

 

III DURATA

Durata închirierii este de 5 ani, începind cu data încheierii contractului

IV CARACTERISTICILE INVESTITIEI

În termen de 15 zile de la semnarea contractului , adjudecatorul va solicita emiterea autorizatiei de constructie si va executa constructia conform autorizatiei de construire.

Temeiul legal îl constituie prevederile Legii nr. 50/1991, republicata si modificata prin Legea nr. 453/2001 si art. 2 si art. 36 din Hotarârea Guvernului României 525/1996.

Racordarea la reteau de energie electrica cade în sarcina adjudecatorului.

Autorizatia de functionare se va elibera numai dupa ce organele abilitate vor constata terminarea tuturor lucrarilor prevazute în autorizatia de construire.

Durata de executie a obiectivului este cea prevazuta în autorizatia de construire.

V ELEMENTE DE PRET

Pretul minim pentru închiriere, care reprezinta si pretul de pornire la licitatie este de:

- 49.765 lei/mp/luna , valabil la data de 30.09.2002,conform H.C.L. nr. 114/2001, fiind indexat cu indicele de inflatie prevazut în Buletinul Statistic de Preturi la capitolul "Servicii". Pretul va fi indexat pâna la data desfasurarii licitatiei.

Pretul închirierii licitat va fi indexat trimestrial cu rata inflatiei prevazuta în Buletinul Statistic de preturi la capitolul “Servicii”, fara a fi necesar acordul explicit al partilor contractante.

Modul de achitare cât si clauzele pentru nerespectarea obligatiilor de plata se vor stabili prin contractul de închiriere.

Plata chiriei se va face lunar, anticipat, pâna la data de 25 a fiecarei luni.

Pentru fiecare zi întârziere dupa data de 25 a lunii anterioare, se vor percepe penalitati în valoare de 1 % pe zi, pentru fiecare zi de întârziere calculata la valoarea chiriei.

V INCETAREA CONTRACTULUI

Închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al partilor.

Închirierea înceteaza de drept la expirarea duratei stipulata în prezentul contract.

În cazul neprelungirii contractului, chiriasul are obligatia sa predea bunul care a facut obiectul contractului si cele ce au rezultat în urma investitiilor comune prevazute în autorizatia de construire, gratuite si libere de orice sarcini.

În situatia în care pentru nevoi de interes obstesc spatiul închiriat va fi destinat altor scopuri contractul poate fi reziliat în mod unilateral de catre proprietar, dupa înstiintarea chiriasului cu 60 de zile înainte.

Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partile pot solicita instantei de judecata rezolutiunea contractului de închiriere.

VI CONTROLUL

Controlul general al respectarii de catre chirias al caietului de sarcini si a obligatiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectueaza de catre parti si de catre organele abilitate de lege.

VII SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel aparute între partile contractante în cursul derularii contractului sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca nu pot fi rezolvate pe cale amiabila între parti.

VIII DISPOZITII FINALE

Drepturile si îndatoririle partilor se stabilesc prin contractul de închiriere.

Dupa închirierea spatiului , realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui proiect legal avizat si aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente.

Proprietarul are dreptul ca prin împutrenicitii sai sa urmareasca mersul lucrarilor de constructii si încadrarea în termenul de punere în functiune prin actul de închiriere.

PREŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola