Hotărârea nr. 178/2002

HOTÃRÂREA NR. 178 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Punerea în siguranta a barajului lacului de acumulare din Gradina zoologica Sibiu"
02h178 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 178

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Punerea ĂŽn siguranta a barajului lacului de acumulare din Gradina zoologica Sibiu"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând raportul nr.103064/14.11.2002 prin care Directia Tehnica propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Punerea În siguranta a barajului lacului de acumulare din Gradina zoologica Sibiu "

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin.5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. m precum si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1.Se aproba indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investitii "Punerea ĂŽn siguranta a barajului lacului de acumulare din Gradina zoologica Sibiu ", dupa cum urmeaza :

a) Indicatori economici
Valoare :
Total : - 15.426.375 mii lei
din care C+ M: -13.263.416 mii lei

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola