Hotărârea nr. 177/2002

HOTARAREA NR. 177 privind rectificarea bugetului local
02h177

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 177

privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 28.11.2002,

Analizând rapoartele nr.103491/2002 , nr. 106018/25.11.2002 si nr.107246/28.11.2002 prin care Directia Economica propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2002 ,

Având În vedere adresele nr.6304/2002 si nr.6876/28.11.2002 ale Consiliului Judetean Sibiu ,

Vazând avizele Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget,finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2002 , conform anexelor nr. 1, 1A si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba suplimentarea alocatiilor bugetare la subcapitolul 60.02.47 alin. 40.67, cu suma de 570.000 mii lei prin diminuarea aceleiasi sume de la subcapitolul 58.02.50 alin. 20.21.04.

Art.3 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 28.11.2002

 

PREÂŞEDINTE
Klein Hans CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola