Hotărârea nr. 176/2002

HOTARAREA NR. 176 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : PASAJ RUTIER SUPERIOR DIN CAPATUL X AL STATIEI SIBIU, LINIA CF TURNU-ROSU - COPSA MICA , km 391+988 , MUN. SIBIU si participarea cu fonduri din bugetul local
02h176 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 176

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : „ PASAJ RUTIER SUPERIOR DIN CAPATUL X AL STATIEI SIBIU, LINIA CF TURNU-ROSU - COPSA MICA , km 391+988 , MUN. SIBIU " si participarea cu fonduri din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr. 90487din 07.10.2002 al Directiei Tehnice a Primariei municipiului Sibiu, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : „ PASAJ RUTIER SUPERIOR DIN CAPATUL X AL STATIEI SIBIU, LINIA CF TURNU-ROSU - COPSA MICA , km 391+988 , MUN. SIBIU "si participarea cu fonduri din bugetul local

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico -. sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin.5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. „m" si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii : „ PASAJ RUTIER SUPERIOR DIN CAPATUL X AL STATIEI SIBIU, LINIA CF TURNU-ROSU - COPSA MICA , km 391+988 , MUN. SIBIU " , dupa cum urmeaza:

INDICATORII ECONOMICI
Valoarea ( fara TVA ) :
TOTAL: 156.509.338,00 mii lei ( 5.390.739,00 EURO )
Din care C + M 128.393.718,00 mii lei ( 4.422.337,00 EURO )

INDICATORII TEHNICI
Lungime totala : 312,90 ml
Latime carosabil : 7,80 ml
Trotuare : 2 x 2,00 ml

Art. 2. Contributia pentru realizarea investitiei din bugetul local se stabileste în cuantum de 25% din valoarea totala a lucrarilor ,alocati esalonat , functie de graficul de executie al lucrarilor , asfel :

Contributia din Bugetul Local - 25% :

Valoarea ( fara TVA ) :
TOTAL 39.127.334,50 mii lei ( 1.347.684,75 EURO )
Din care C+M 32.098.429,50 mii lei ( 1.105.584,25 EURO )

Art. 3. Se aproba executia unei pasarele pietonale provizorii , pe perioada executarii lucrarilor , care sa permita traversarea în conditii de maxima siguranta a pietonilor peste liniile de cale ferata din zona afectata. În acest scop se va comunica proiectantului genaral - Institutul de Studii si Proiectari Cai Ferate SA - Bucuresti cuprinderea în capitolul de organizare de santier a lucrarilor necesare pentru executia acestei pasarele pietonale.

Art. 4. Lucrarile se vor derula prin grija si sub patronajul beneficiarului actual al investitiei , si anume C.N.C.F. C.F.R. - S.A , în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Art. 5. Se va convoca comisia de circulatie de la nivelul Consiliului Local Sibiu pentru stabilirea traseului optim de deviere a traficului auto , pe perioada derularii investitiei si pentru stabilirea semnalizarii rutiere necesare acestui scop.

Art.6. Consiliul Local al municipiului Sibiu împuterniceste Primarul municipiului Sibiu pentru negocierea si semnarea protocolului privind modalitatea de preluare în patrimoniul public al municipiului Sibiu a noii investitii . Preluarea efectiva a obiectivului se va face dupa finalizarea acestuia si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

Art.7. Efectuarea de plati pentru realizarea investitiei din bugetul local se va face în conditiile legii si numai dupa semnarea protocolului privind modalitatea de preluare în patrimoniul public al municipiului Sibiu a obiectivului ce face obiectul prezentei hotarâri , în conformitate cu avizul nr. 33/207/16.09.2002 al Consiliului Tehnico-Economic din Ministerul Lucrarilor Publice , Transporturilor si Locuintei .

Art. 8. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola