Hotărârea nr. 175/2002

HOTARAREA NR. 175 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu : Consiliul Local al Municipiului Brasov, Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, Consiliul Local al Municipiului Orastie, Consiliul Local al Municipiului Medias, Consiliul Local al Municipiului Bistrita, Consiliul Local al Municipiului Sebes, în vederea înfiintarii Asociatiei Cetati de odinioara -Ehemalige Burgen
02h175 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 175

privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu : Consiliul Local al Municipiului Brasov, Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, Consiliul Local al Municipiului Orastie, Consiliul Local al Municipiului Medias, Consiliul Local al Municipiului Bistrita, Consiliul Local al Municipiului Sebes, în vederea înfiintarii Asociatiei "Cetati de odinioara "- "Ehemalige Burgen"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizand raportul nr. 96632/25.10.2002 prin care se propune aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu : Consiliul Local al Municipiului Brasov, Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, Consiliul Local al Municipiului Orastie, Consiliul Local al Municipiului Medias, Consiliul Local al Municipiului Bistrita, Consiliul Local al Municipiului Sebes, în vederea înfiintarii Asociatiei "Cetati de odinioara "

Vazând avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, învatamânt , sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement,

In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.x si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba asocierea Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu : Consiliul Local al Municipiului Brasov, Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, Consiliul Local al Municipiului Orastie, Consiliul Local al Municipiului Medias, Consiliul Local al Municipiului Bistrita, Consiliul Local al Municipiului Sebes, în vederea înfiintarii Asociatiei "Cetati de odinioara "- "Ehemalige Burgen"

Art.2 Se aproba Statutul Asociatiei "Cetati de odinioara "- "Ehemalige Burgen",conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr.1 la HCL 175/2002

STATUTUL ASOCIATIEI

CAPITOLUL I.

ASOCIATI

Art.1. Prezentul Statut reprezentand vointa de asociere a semnatarilor, este adoptat azi, data semnarii si autentificarii de catre:

 1. Consiliul local al municipiului Sebes cu sediul in Sebes, Piata Primariei, nr.1, jud. Alba reprezentat prin d-l Mugurel Liviu Sarbu – primar;
 2. Consiliul local al municipiului Sibiu cu sediul in Sibiu_______________________ , jud. Sibiu, reprezentat prin d-l _________________________ - primar;
 3. Consiliul local al municipiului Brasov cu sediul in Brasov____________________ , jud. Brasov, reprezentat prin d-l ______________________- primar;
 4. Consiliul local al municipiului Sighisoara cu sediul in Sighisoara ______________________, jud. Mures, reprezentat prin d-l _______________________ - primar;
 5. Consiliul local al municipiului Orastie cu sediul in Orastie _________________________ , jud. Hunedoara, reprezentat prin d-l ______________________- primar;
 6. Consiliul local al municipiului Medias cu sediul in Medias___________________________ , judetul Sibiu, reprezentat prin d-l ______________________ - primar;
 7. Consiliul local al municipiului Bistrita cu sediul in Bistrita___________________________ , jud. Bistrita Nasaud, reprezentat prin d-l ________________________--primar;

Membrii asociati au hotarat sa constituie prezenta asociatie de catre persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, asociatii punand in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele si aportul lor in munca pentru realizarea activitatilor prevazute in obiectul de activitate.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

CAPITOLUL II.

SCOPUL ASOCIATIEI

Art.2. Asociatia este apolitica, neguvernamentala si are drept scop punerea in comun a intereselor, cunostintelor si activitatilor practice, pentru materializarea pe plan economic, social, administrativ, juridic si cultural a cerintelor rezolvarii in cele mai bune conditii a intereselor asociatiilor in folosul nemijlocit al comunitatilor acestora.

CAPITOLUL III.

DENUMIREA ASOCIATIEI

Art.3. Asociatia va purta denumirea "EHEMALIGE BURGEN"

CAPITOLUL IV.

SEDIUL ASOCIATIEI

Art.4. Asociatia "EHEMALIGE BURGEN" are sediul in _______________________.

Sediul asociatiei poate fi mutat numai prin hotararea adunarii generale.

CAPITOLUL V.

DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI

Art.5. Durata de functionare a asociatiei este pe o perioada de timp nedeterminata .

CAPITOLUL VI.

OBIECTUL ASOCIATIEI

Art.6. Asociatia "EHEMALIGE BURGEN", potrivit scopului constituirii sale, va actiona pentru crearea unui cadru organizat, coerent si functional in vederea realizarii urmatoarelor obiective:

 1. promovarea unor forme de colaborare si intrajutorare reciproca intre membrii sai, schimburi de experienta intre localitatile din tara si cele din strainatate, pe plan economic, social, administrativ, juridic si cultural;
 2. elaborarea si transmiterea celor cu drept de initiativa legislativa a unor proiecte de acte normative si a unor propuneri de modificare sau completare a legislatiei existente;
 3. Elaborarea de programe de dezvoltare si colaborare intre membrii asociatiei si alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
 4. initierea unor structuri de mediere cu organismele guvernamentale pentru solutionarea problemelor generale ale comunitatii locale;
 5. organizarea unor banci de date si a unui corp de specialitate care sa analizeze si sa ofere solutii pentru rezolvarea problemelor majore ale comunitatii locale;
 6. afilierea sau asocierea la organizatii din tara si strainatate care au scopuri compatibile cu ale asociatiei.

CAPITOLUL VII.

PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art.7. Patrimoniul asociatiei este de 35 milioane lei reprezentand aportul in bani, in cuantum de cate 5.000.000 lei pentru fiecare asociat.

Veniturile asociatiei provin din :

  • cotizatiile membrilor;
  • dobanzile percepute in urma banilor depusi la banca sau CEC;
  • dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
  • donatii, sponsorizari, legate;
  • venituri obtinute de la bugetul de stat si /sau bugetele locale;
  • alte venituri atrase in conditiile legii.

Art.8. Patrimoniul asociatiei poate fi alcatuit si din bunuri mobile sau imobile care pot fi achizitionate sau dotate.

Art.9. Asociatia isi va deschide cont la o banca atat in lei cat si in valuta.

Art.10. Asociatia, in mod accesoriu, va putea infiinta societati comerciale, va putea desfasura orice alte activitati economice directe care sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

Art.11. membrii fondatori si membrii asociatiei vor plati o cotizatie anuala a carui cuantum se va stabili de catre adunarea generala.

CAPITOLUL VIII.

MEMBRII ASOCIATIEI

Art.12. Membrii Asociatiei EHEMALIGE BURGEN pot fi:

- persoane fizice

- persoane juridice

- organizatii cu /fara personalitate juridica, daca se angajeaza sa respecte prevederile prezentului statut si regulamentele asociatiei.

Art.13. Numarul membrilor va fi nelimitat si vor fi structurati astfel:

- membrii fondatori

- membrii de onoare

- membrii.

Art.14. Calitatea de membrii fondatori o au persoanele juridice mentionate la art.1 din prezentul Statut, care au constituit asociatia.

Art.15. Membrii de onoare sunt desemnati de catre Adunarea generala la propunerea Consiliului director, cu votul la cel putin jumatate plus unu din numarul celor prezenti.

Art.16. Membrii asociatiei sunt persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate care adera la Statutul asociatiei si actioneaza pentru indeplinirea obiectivelor acesteia.

Art.17. Aderarea la asociatie se va face la cererea persoanei fizice sau a reprezentantilor legali ai persoanei juridice, care isi exprima dorinta in scris. Asupra cererii va decide consiliul director, iar hotararea acestuia va putea fi contestata de adunarea generala.

Art.18. Contestatia in legatura cu refuzul cererii se poate depune la secretariatul Asociatiei EHEMALIGE BURGEN in termen de 15 zile de la data comunicarii neaprobarii cererii si va fi analizata de Adunarea Generala a carei hotarare va fi definitiva.

Art.19. Fiecare membru este obligat sa respecte Statutul Asociatiei "EHEMALIGE BURGEN" si sa se supuna dispozitiilor organelor de conducere, sa indeplineasca cu constiinciozitate si in termen sarcinile incredintate sau asumate, sa achite la termen sarcinile incredintate sau asumate, sa achite la termen cotizatia stabilita de Adunarea generala.

CAPITOLUL IX

DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIATIEI

Art.20. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

 1. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei "EHEMALIGE BURGEN";
 2. Sa participe la toate activitatile organizate de asociatie;
 3. Sa participe la dezbateri, la intocmirea documentelor si materialelor de pe ordinea de zi;
 4. Sa solicite si sa obtina sprijin din partea organelor de conducere si a celorlalti membrii, inclusiv consultanta de specialitate in vederea solutionarii unor probleme deosebite din teritoriul sau de competenta.
 5. Sa formuleze cereri, propuneri, sesizari;
 6. Sa solicite motivat includerea pe ordinea de zi si a altor probleme decat cele anuntate;
 7. Sa faca propuneri de acte normative cu care asociatia sa sesizeze organele competente.
 8. Sa ia cunostinta despre continutul declaratiilor, comunicatelor, recomandarilor, hotararilor si a altor acte adoptate in lipsa lor;
 9. Sa organizeze desfasurarea sedintelor de lucru ale organelor asociatiei;
 10. Accesul neingradit la banca de date si informatii a asociatiei.

CAPITOLUL X.

OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATIEI

Art.21. Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

 1. Sa respecte prevederile Statutului;
 2. Sa participe la lucrarile organelor asociatiei;
 3. Sa participe la sustinerea materiala a asociatiei, in conditiile stabilite si cu respectarea prevederilor Statutului;
 4. Sa-si aduca contributia la realizarea scopului asociatiei;
 5. Sa plateasca contributia anuala stabilita de adunarea generala;
 6. Sa se abtina de la orice activitati de natura a aduce prejudicii asociatiei.

CAPITOLUL XI.

INCETAREA CALITATII DE MEMBRU

Art.22. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele cazuri:

 1. retragerea dintre membrii;
 2. excluderea pe baze disciplinare;
 3. dizolvarea asociatiei.

Art.23. Daca un membru este ramas in urma pe un an cu cotizatia de membru si nu o achita nici la somatie scrisa, presedintele asociatiei il radiaza dintre membrii.

Art.24. Contestatia cu privire la excluderea din asociatie se depune in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii de excludere a consiliului director, la Secretariatul asociatiei si va fi analizata de adunarea generala a carei hotarare va fi definitiva.

Art.25. Retragerea unui membru se face prin declaratia scrisa inaintata presedintelui asociatiei si aprobata de consiliul director.

CAPITOLUL XII

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI

Art.26. Organele de conducere ale asociatiei sunt

- adunarea generala

- consiliul director

ADUNARE GENERALA

Art.27. Adunarea generala este organul suprem de conducere al asociatiei si se compune din asociatii membrii fondatori, membrii care adera la asociatie, persoane fizice precum si reprezentantii persoanelor juridice, reprezentanti ai etniei germane din tara si strainatate.

Art.28. Adunarea generala se intruneste o data pe semestru si in sesiune extraordinara ori de cate ori este necesar la convocarea Consiliului Director sau la initiativa a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai, prezentata in scris Consiliului Director.

Art.29. Convocarea adunarii generale va trebui sa cuprind :

  • locul;
  • data;
  • ordinea de zi.

Art.30. Convocarea trebuie sa fie comunicata cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, in afara cazurilor urgente constatate de Consiliul Director.

Art.31. Adunarea generala este legal constituita cu participarea a cel putin jumatate plus unu din membrii asociatiei.

Art.32. Adunarea generala este condusa de un presedinte ales de membrii participanti la sesiune.

Art.33. Hotararile adunarii generale se iau cu votul majoritatii simple a membrilor.

Hotararile privind aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli, stabilirea cotizatiei, modificarea Statutului, asocierea sau afilierea cu alte organizatii din tara si strainatate se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul total al membrilor asociatiei.

Hotararile privind dizolvarea asociatiei precum si excluderea din asociatie se adopta prin votul a cel putin 2/3 din numarul total al membrilor asociatiei.

Art.34. Hotararile luate de Adunarea generala in limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.

Art.35. Hotararile si procesul - verbal de sedinta sunt semnate de catre presedintele de sedinta si o persoana desemnata de adunarea generala.

Art.36. Hotararile adunarii generale se ia prin votul deschis in afara de cazurile in care se hotaraste votul secret.

Art.37. Competentele adunarii generale :

 1. aproba si modifica Statutul;
 2. aproba anual si modifica de cate ori este nevoie, la propunerea Consiliului Director, bugetul de venituri si cheltuieli, precum si contul de incheiere a exercitiului bugetar.
 3. stabileste cuantumul cotizatiei;
 4. hotaraste cu privire la excluderea membrilor din cadrul asociatiei;
 5. rezolva contestatiile prevazute la art.18 si 24 din prezentul Statut;
 6. stabileste modul de exprimare al votului;
 7. alege si revoca membrii Consiliului Director;
 8. hotaraste asupra dizolvarii si lichidarii asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 9. hotaraste asocierea si afilierea cu / sau la organisme nationale si internationale;
 10. acorda titlul de membrii de onoare;
 11. adopta regulamentul de functionare al asociatiei;
 12. analizeaza si controleaza activitatea desfasurata de Consiliul Director si Comisia de cenzori;
 13. alegerea si revocarea cenzorilor;
 14. decide asupra oricarei probleme ce priveste activitatea asociatiei.

CONSILIUL DIRECTOR

Art.38. Consiliul Director este organul executiv de conducere al asociatiei.Este ales de adunarea generala din randul membrilor sai pe o perioada de 3 ani.

Art.39. Consiliul Director va avea urmatoarea structura:

  • Presedinte;
  • 2 membrii;
  • Secretar.

Art.40. Alegerea Consiliului Director se va face global, stabilirea functiilor se va face de catre membrii alesi in prima sedinta de lucru.

Alegerea presedintelui se face anual dintre membrii Consiliului Director.

Art.41. Modul de lucru al Consiliului Director va fi stabilit printr-un regulament elaborat de fiecare consiliul prin legislatura sa.

Art.42. In exercitarea competentelor sale Consiliul Director:

 1. conduce activitatea asociatiei conform prevederilor Statutului, hotararilor adunarii generale si legislatiei in vigoare;
 2. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
 3. convoaca Adunarea generala in sesiuni, stabileste ordinea de zi si asigura conditiile pentru buna desfasurare a lucrarilor;
 4. intocmeste documentele ce se supun dezbaterii in Adunarea generala a asociatiei;
 5. organizeaza schimbul de experienta, conferinte, simpozioane si alte manifestari;
 6. colaboreaza cu organele de stat ce au initiativa legislativa in domeniul ce intereseaza fostele burguri;
 7. aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
 8. aduce la indeplinire hotararile si actele adoptate de Adunarea Generala;
 9. informeaza Adunarea Generala si propune masuri asupra principalelor probleme care se ridica in activitatea economica si sociala a localitatilor, foste burguri;
 10. asigura realizarea drepturilor si obligatiilor asumate de Asociatie in cadrul organismelor la care este asociata sau afiliata, precum si a masurilor rezultate din documentele de colaborare interna si internationala;
 11. indeplineste orice atributii stabilite de Adunarea Generala care sunt de natura sa asigure realizarea scopului asociatiei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

Art.43. Presedintele Consiliului Director indeplineste urmatoarele atributii:

 1. convoaca sedintele Consiliului Director si conduce lucrarile acestuia;
 2. reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii;
 3. semneaza actele si documentele adoptate de organele asociatiei;
 4. stabileste sarcini pentru membrii Consiliului Director;
 5. urmareste si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor, documentelor si masurilor stabilite de Adunare Generala a Consiliului Director;
 6. exercita controlul si indrumarea activitatii membrilor Consiliului Director;
 7. administreaza si gestioneaza patrimoniul Asociatiei;
 8. exercita orice atributii, daca acestea sunt de natura sa asigure realizarea scopului Asociatiei;
 9. asigura, impreuna cu secretarul Asociatiei, predarea patrimoniului, a gestiunii, a arhivei si transmiterea informatiilor necesare bunei functionari, in continuare, a Asociatiei de catre noul Consiliu Director.

CAPITOLUL XIII.

CONTROLUL FINANCIAR

Art.44. Activitatea financiara de gestiune a asociatiei este controlata de un cenzor ce se alege de adunarea generala cu majoritatea simpla a celor prezenti, pe perioada de 3 ani.

In cazul in care asociatia depaseste un nr. de 100 de membrii inscrisi pana la data ultimei Adunari generale, controlul financiar intern se executa de catre o comisie de cenzori.

Competenta cenzorului:

  • verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
  • intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
  • poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
  • indeplineste si alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

Cenzorul sau dupa caz cenzorii pot fi asociati, dar nu pot face parte din Consiliul Director.

Cenzorii vor aviza exercitiul bugetar si bilantul de gestiune al asociatiei la sfarsitul fiecarui an financiar cu respectarea cerintelor legale.

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.45. Asociatia se dizolva:

  • de drept;
  • prin hotarare judecatoreasca;
  • prin hotarare adunarii generale de dizolvare care se poate lua cu majoritate reprezentand votul a 2/3 din numarul membrilor asociatiei.

In termenul de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal, in forma autentica se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul pentru a fi inscris in registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.46. Lichidarea se va face potrivit dispozitiilor art.61-72 din OGR nr.26/2000.

Art.47. In cazul dizolvarii asociatiei bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator printr-un protocol de predare care sa cuprinda starea fizica si juridica a bunului si o evaluare a acestuia.

CAPITOLUL XIV.

DISPOZITII FINALE

Art.48. Modificarea Statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei______________________________ .

Art.49. Prevederile prezentului Statut se completeaza cu prevederile OG 26/2000 si sunt guvernate de legea civila.

Prezentul Statut a fost redactat in limba romana in ____________ exemplare si a fost autentificat la biroul notarului public________________________________________________ .

ASOCIATI

 1. Consiliul local al municipiului Sebes cu sediul in Sebes, Piata Primariei, nr.1, jud. Alba reprezentat prin d-l Mugurel Liviu Sarbu – primar;
 2. Consiliul local al municipiului Sibiu cu sediul in Sibiu_______________________ , jud. Sibiu, reprezentat prin d-l _________________________ - primar;
 3. Consiliul local al municipiului Brasov cu sediul in Brasov____________________ , jud. Brasov, reprezentat prin d-l ______________________- primar;
 4. Consiliul local al municipiului Sighisoara cu sediul in Sighisoara ______________________, jud. Mures, reprezentat prin d-l _______________________ - primar;
 5. Consiliul local al municipiului Orastie cu sediul in Orastie _________________________ , jud. Hunedoara, reprezentat prin d-l ______________________- primar;
 6. Consiliul local al municipiului Medias cu sediul in Medias___________________________ , judetul Sibiu, reprezentat prin d-l ______________________ - primar;
 7. Consiliul local al municipiului Bistrita cu sediul in Bistrita___________________________ , jud. Bistrita Nasaud, reprezentat prin d-l ________________________--primar;

 

 

Presedinte
Constantin Rascarache

Contrasemneaza
Secretar
Iordan Nicola