Hotărârea nr. 174/2002

HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea documentatiei PUD - Amenajare parcare S.C. Ambient S.R.L. Sibiu, precum si concesionare teren
02h174 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 174

privind aprobarea documentatiei "PUD - Amenajare parcare S.C. Ambient S.R.L. Sibiu" precum si concesionare teren

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr. 93267/2002 prin care Directia Patrimoniu propune aprobarea documentatiei "PUD - Amenajare parcare S.C. Ambient S.R.L. Sibiu " precum si concesionare teren ,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 12 lit.a din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 ale art. 1 alin.2 si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f, g si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism " PUD - Amenajare parcare S.C. Ambient S.R.L. Sibiu", conform proiect nr. 52/2002 Întocmit de arh. Fanel Pârvu, cu respectarea conditiilor impuse În avize.

Art.2. Se aproba concesionarea, fara licitatie publica, pe o perioada de 49 ani, ĂŽn favoarea S.C. Ambient S.R.L. Sibiu, a urmatoarelor terenuri :

a) teren În suprafata de 595 mp. , situat În Sibiu, proprietatea Statului Român, identificat În C.F. Turnisor, nr. 6403 nr. top. 5365/2/2, În vederea realizarii unei parcari cu un numar de 31 locuri de parcare ;
b) teren În suprafata de 595 mp. , situat În Sibiu, proprietatea Statului Român, identificat În C.F. Turnisor, nr. 6403 nr. top. 5365/2/3, În vederea realizarii unei parcari cu un numar de 29 locuri de parcare ;

Art.3. Pretul de concesionare este de 1.016.750 lei/mp. , la care se va adauga T.V.A. -ul prevazut de lege, pret stabilit prin fisa de evaluare a terenului Întocmita În conformitate cu prevederile HG.nr.834/1991, HG nr.500/1994 si HG nr.983/1998 pret valabil pâna la data de 30.09.2002, fisele de evaluare ale terenurilor urmând a se indexa cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul Statistic de preturi pâna În momentul Încheierii contractului de concesiune.

Art.4. Redeventa rezultata ĂŽn urma ĂŽncheierii contractului de concesiune se va achita ĂŽn termen de 3 ani .

Art.5. Concesionarul are obligatia de a realiza pe cheltuiala proprie documentatia privind semaforizarea zonei conform studiului de circulatie aprobat de catre Politia Municipiului Sibiu si notarea ĂŽn CF a concesiunii .

Art.6. Terenul concesionat va ramâne cu destinatie parcare auto , eventualele modificari asupra destinatiei terenului urmând a se face numai cu aprobarea Consiliului Local .

Art.7. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola