Hotărârea nr. 173/2002

HOTARAREA NR. 173 privind reducerea numarului de asistenti personali aprobat prin Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Abrogată prin HCL NR. 182/2002)
02h173 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 173

privind reducerea numarului de asistenti personali aprobat prin Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr.96133/24.10.2002 prin care Serviciul public de protectie si asistenta sociala propune reducerea numarului de asistenti personali aprobat prin Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu , Începând cu data de 1 noiembrie 2002, de la 900 la 600,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. 4 , art. 6 alin.2 din H.G. 427/2001 pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile de încadrare , drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, coroborate cu art. 130 lit. a din Codul Muncii , precum si ale art. 55 din Legea nr. 24/2000

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. s si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba reducerea numarului de asistenti personali pentru persoanele cu handicap, din cadrul Serviciului public de protectie si asistenta sociala, aprobat prin Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, urmând ca de la data de 1 noiembrie 2002 acesta sa fie 600.

Art.2. La data intrarii În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri se modifica În mod corespunzator anexele nr. 3 si 4 la H.C.L. nr. 216/2001.

Art.3. Seful serviciului public de protectie si asistenta sociala va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola