Hotărârea nr. 172/2002

HOTARAREA NR. 172 privind aprobarea documentatiei tip necesara pentru finantarea unor actiuni cultural - sportive potrivit Programului anual aprobat (Revocată de HCL NR. 397/2009. Consultați și HCL NR. 379/2010)
02h172 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 172

privind aprobarea documentatiei tip necesara pentru finantarea unor actiuni cultural - sportive potrivit Programului anual aprobat

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând expunerea de motive nr. 96192/24.10.2002 întocmita de un grup de consilieri municipali si raportul nr. 96194/24.10.2002 al Serviciului dezvoltare economica si relatii internationale prin care se propune aprobarea documentatiei tip necesara pentru finantarea unor actiuni cultural - sportive potrivit Programului anual aprobat

Vazând avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, învatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. p si x si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba documentatia tip necesara pentru finantarea unor actiuni cultural - sportive potrivit Programului anual aprobat, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

JUDETUL SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 172/2002

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

CERERE DE FINANTARE

Agenda cultural-sportiva

1. Descrierea organizatiei - institutiei

Denumire:

Adresa: Str.

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Localitatea

Judet

Cod

Telefon:

Fax:

E-mail:

Web:

Cod fiscal:

Nume banca/sucursala:

Numar cont bancar (lei):

Denumirea titularului de cont:

Scopul organizatiei – institutiei (asa cum este in statut):

 

Presedinte:

Tel:

Persoana de contact::

Tel:

Enumerati minim un proiect desfasurat de organizatie-institutie pana acum (titlu, finantator, scop si obiective, buget, rezultate obtinute) (nu este cazul pentru organizatiile nou-infiintate)

 

 

 

2. Descrierea proiectului

Titlul:

Bugetul total (lei):

Bugetul solicitat de la Consiliul Local Sibiu:

Contributia solicitantului:

Loc de desfasurare

Data inceperii:

Data terminarii:

Coordonator de proiect (Nume si prenume):

Functia:

Telefon:

E-mail:

Justificarea proiectului (maxim 5 randuri)

 

Scopul proiectului:

 

Obiectivele proiectului:

 

Activitati:

Denumire si/sau descriere

Perioada desfasurarii:

Grupul tinta si beneficiari:

Rezultate asteptate:

Impactul asupa grupului tinta, beneficiarilor si comunitatii (maxim 5 randuri)

 

 

Modalitati de mediatizare:

 

Modalitati de evaluare:

Parteneri (alte organizatii sau institutii publice):

 

3. Bugetul proiectului:

Categorii de cheltuieli*)

Finantatori

CCM

ONG

Altii

Cazare participanti

     

Masa participanti

     

Transport participanti

     

Închirieri spatii si/sau aparatura

     

Cheltuieli actiuni promotionale si de publicitate

     

Tiparituri

     

Onorarii si remuneratii

     

Materiale consumabile

     

Alte cheltuieli specifice activitatilor

     

*) conform Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

 

Organizatia-Institutia.............................................................................

Reprezentantul legal..............................................................

Semnatura..............................................................................

Stampila.................................................................................


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 1722002

GHID

Pentru solicitantii de finantare

Agenda cultural-sportiva

1. Criterii de eligibilitate pentru solicitanti:

 • Solicitantii trebuie sa fie institutii publice sau structuri ale societatii civile – asociatii sau fundatii care functioneaza in baza O.G. nr. 26/2000.
 • Solicitantii trebuie sa aiba sediul in municipiul sau judetul Sibiu sau sa desfasoare activitatile in Municipiul Sibiu sau sa reprezinte Municipiul Sibiu in tara sau strainatate.
 • Proiectele depuse spre finantare sa fie in conformitate cu scopul si obiectivele organizatiei sau institutiei.

2. Categorii de cheltuieli eligibile:

 • Necesare pentru derularea proiectului de actiune cultural-sportiva si strict asociate cu activitatile preconizate.
 • Efectuate in timpul derularii actiunii.
 • In conformitate cu Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale.

3. Efectuarea platilor:

 • Platile se vor efectua in avans, maxim 30%, conform reglementarilor legale in vigoare referitoare la efectuarea de plati in avans din fondurile publice, in baza contractului incheiat in conditiile legii, iar diferenta in termen de 5 zile de la data prezentarii documentelor justificative legal intocmite.
 • În situatiile in care titularii dreptului de autor sau titularii de drepturi conexe solicita plata in avans a unor sume stabilite in contract, ordonatorul principal de credite poate aproba depasirea cotei de 30% prevazute de dispozitiile legale in vigoare, dar nu mai mare de 50%, cu conditia stabilirii unor clauze asiguratorii in contractele incheiate.

4. Documente necesare propunerii de finantare.

 • Formular tip Cerere de Finantare pentru agenda cultural-sportiva a municipiului Sibiu.
 • Copii dupa hotararea judecatoreasca de infiintare a organizatiei si dupa statut.
 • Curriculum Vitae al coordonatorului actiunii.
 • Copie dupa parteneriatele incheiate – acolo unde este cazul (parteneriatul este un document care trebuie completat, semnat si stampilat de toti partenerii implicati prin care acestia se angajeaza sa-si uneasca eforturile pentru implementarea proiectului)

5. Selectarea propunerilor de finantare.

 • Selectia propunerilor de finantare va fi efectuata dupa cum urmeaza:

- verificarea primara se va efectua la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu unde se va urmari daca documentatia prezentata este completa precum si indeplinirea criteriilor de eligibilitate a solicitantilor. Prin sondaj, documentatiile vor fi verificate si de catre consilierul pentru probleme de sport-cultura al Primariei Sibiu

- selectia proiectelor va fi efectuata de catre Comisia pentru Învatamant, Sanatate, Cultura, Protectie Sociala, Activitati Sportive si de Agrement. Proiectele selectate vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local Sibiu.

 • Proiectele aprobate in vederea finantarii vor face obiectul unui contract care se va incheia cu Casa de Cultura a Municipiului Sibiu.

6. Criterii de eligibilitate pentru selectia proiectelor:

 • Criterii de eligibilitate primara:

- solicitantii sunt institutii publice sau structuri asociative – asociatii, fundatii

- propunerea de finantare a fost depusa in termen

- propunerea de finantare a fost completata folosind formularul tip Cerere de Finantare

- au fost depuse 2 (doua) exemplare complete in original ale Cererii de Finantare

- Cererea de Finantare este semnata si stampilata in original

 • Criterii pentru aprecierea de continut:

Solicitant:

- capacitatea solicitantului de implementare a proiectului

- experienta coordonatorului de proiect in administrarea de proiecte

- rezultatele si calitatea colaborarilor anterioare ale solicitantului cu Consiliul Local Sibiu

Proiect( pentru aplicantii care nu sunt la prima solicitare)

- caracter novator sau traditional al manifestarilor

- relevanta proiectului pentru Municipiul Sibiu

- obiective clar definite, specifice, masurabile, abordabile, realiste si incadrabile in timp

- concordanta dintre obiective, activitati si rezultate asteptate

- planificarea riguroasa si realista a activitatilor

- definirea clara a grupurilor tinta si a beneficiarilor

- impactul rezultatelor scontate asupa grupurilor tinta, a beneficiarilor si a comunitatii

- modalitatile de evaluare

- estimarea realista a bugetului in concordanta cu activitatile planificate

7. Evaluarea activitatilor.

 • Evaluarea activitatilor va fi realizata de catre solicitant si, daca se considera necesar,

si de un reprezentant al finantatorului.

 • Un raport de evaluare se va depune odata cu decontul si va cuprinde date privitoare la:

- actiune (perioada, loc de desfasurare, participanti etc.)

- concordanta intre obiectivele propuse si obiectivele realizate

- relevanta actiunii (in ce masura a raspuns nevoilor/problemelor comunitatii)

- referinte privitoare la actiune de la participanti, beneficiari, coorganizatori; opinii ale solicitantului referitoare la impact, minusuri si plusuri in desfasurarea actiunii, sugestii; materiale de informare ale solicitantului si copii din mass-media in care a fost folosita sintagma „Actiune (co-)finantata de Consiliul Local Sibiu prin Primaria Sibiu si Casa de Cultura a Municipiului Sibiu"

- concluzii, mentiuni

8. Informatii despre modul de structurare a proiectului:

 • Titlu – clar, concis, usor de tinut minte, descriptiv, sugestiv
 • Justificarea proiectului – identificarea si documentarea problemei ( a oamenilor, orientata spre nevoi, concreta, rezolvabila, urgenta)
 • Scop – stadiul in care va ajunge problema ca urmare a derularii actiunii, trebuie sa fie scurt si concis, oarecum general; nu trebuie sa apara necesitatea de a folosi conjunctia „si" pentru a desparti doua propozitii; folosirea cuvantului „prin" atrage dupa el si explicatii cu privire la modul in care va fi atins scopul proiectului (ceea ce nu este de dorit, explicatiile urmand sa se dea la punctele urmatoare)
 • Obiective – rezultatul scontat ce trebuie obtinut in efortul de atingere a scopului si a rezolvarii problemei; trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici SMART (S-specific, M-masurabil, A-abordabil, R-realist, T- incadrabil in timp). Un proiect poate avea intre 2-5 obiective, subordonate aceluiasi scop
 • Activitati – reprezinta mijlocul de atingere al unui obiectiv. Acest punct trebuie sa cuprinda enuntarea fiecarei activitati in parte si descrierea ei minimala, precum si perioada de desfasurare (pe luni, saptamani sau zile, in functie de durata proiectului)
 • Grupul tinta si beneficiarii – persoanele prin intermediul carora actiunea isi atinge scopul si persoanele fizice sau juridice in folosul carora se produce schimbarea urmarita.
 • Rezultate asteptate – rezultatele cuantificabile ale proiectului, prevazute de solicitant ca vor concluziona proiectul.
 • Impactul asupra grupului tinta, beneficiarilor si comunitatii – modul in care va fi influentata situatia actuala a grupului tinta, a beneficiarilor si a comunitatii sibiene in ansamblul ei.
 • Modalitati de mediatizare – activitati tip campanie, conferinta de presa, interviuri, reportaje, filme, articole, mape de prezentare, afise, fluturasi, pliante, bannere, alte materiale promotionale. Se va folosi obligatoriu sintagma „ Actiune (co-)finantata de Consiliul Local Sibiu prin Primaria si Casa de Cultura a Municipiului Sibiu" in toate activitatile mentionate mai sus.
 • Modalitati de evaluare – emiterea de judecati privind progresul inregistrat pentru atingerea obiectivelor propuse.
 • Parteneri – alte organizatii neguvernamentale sau institutii publice care sunt implicate in desfasurarea activitatilor proiectului.
 • Bugetul – reprezinta totalitatea surselor de finantare necesare realizarii actiunii si a cheltuielilor aferente actiunii, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale in vigoare.

 

DECONTAREA ACTIUNILOR CULTURAL-SPORTIVE

Pentru justificarea cheltuielilor financiare din bugetul proiectului cultural-sportiv se vor prezenta urmatoarele documente:

 • Adresa de inaintare -conform modelului din Anexa 1
 • Documente justificative de cheltuieli:

- factura in original emisa de organizatie – unde este cazul (pe formular cu regim special, conform H.G. nr. 831/1997, modificata si completata, in care se va trece suma totala a contractului)

- la factura emisa de organizatie se vor anexa documentele justificative in copie (facturi fiscale, chitante, state de plata, contracte etc.) care au stat la baza emiterii acesteia catre Casa de Cultura a Municipiului Sibiu.

 • Pentru decontarea cheltuielilor de masa se va lua in calcul diurna (conform legislatiei in vigoare) in valoare de 63.500lei /zi si se va prezenta tabelul completat din Anexa 2. (valoarea diurnei se poate schimba in functie de reglementarile Ministerului de Finante, de la o perioada la alta)
 • Pentru decontarea cheltuielilor de cazare se va prezenta factura precum si diagrama de cazare cu semnatura si stampila unitatii prestatoare si data de eliberare

 • Pentru decontarea cheltuielilor de transport se vor prezenta biletele de tren/autocar, dupa caz (tren clasa a IIa, peste 300 Km se permite clasa I); factura fiscala in cazul deplasarii cu autocare, microbuze; bonuri de benzina in cazul deplasarii cu autoturismul propriu (se va deconta un consum de 7,5l / 100 Km)

 • Pentru decontarea cheltuielilor privind inchirierea de spatii si/sau aparatura se vor prezenta factura fiscala si contractul de inchiriere (unde este cazul)

 • Pentru decontarea cheltuielilor pentru actiuni promotionale si de publicitate se vor prezenta facturile fiscale justificative, un exemplar de produs realizat sau planul media.

 • Pentru decontarea cheltuielilor pentru tiparituri se va prezenta factura fiscala si cate un exemplar din fiecare produs.

 • Pentru decontarea cheltuielilor privind prestarile de servicii ale persoanelor care colaboreaza la realizarea actiunilor se vor prezenta: conventie civila de prestari servicii, inregistrata la Inspectoratul Teritorial de Munca sau contract de autor etc.; ordinele de plata prin care s-a virat impozitul si fondul de sanatate aferente; stat de plata semnat de reprezentantii legali ai organizatiei.

 • Pentru decontarea cheltuielilor de materiale consumabile se vor prezenta facturi fiscale justificative.

 

Anexa 1

Institutia/Organizatia.............................

ADRESA DE INAINTARE*

 

Catre : Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

Va inaintam alaturat decontul de cheltuieli al actiunii …………… care a avut loc in (localitatea), in perioada (data), in valoare de ………… lei, finantata in baza contractului nr…….. din……………, conform documentelor justificative anexate:

 

Nr.crt.

Felul,nr/data document

Emitent

Denumire Cheltuieli

Valoare document

         

Decontul mai cuprinde urmatoarele documente:

  • lista de participanti (obligatoriu, cf. modelului din Anexa 3 )
  • Tabel diurna (cf. modelului din Anexa 2 , daca este cazul)
  • Diagrama de cazare (daca este cazul)
  • Contracte de colaborare, ordin de plata si stat de plata (daca este cazul)
  • Raport de evaluare.
  • Semnatura presedintelui/directorului, a contabilului (director economic) si stampila institutiei/organizatiei.

(*) A se scrie pe foaie cu antetul institutiei/organizatiei, redactata la calculator/masina de scris

Anexa 2

Insitutia/Organizatia……………………………………

TABEL DIURNA

Tabelul de participanti la actiunea………………………………….. care a avut loc in ………………..(localitatea), in perioada…………………(data) si care au beneficiat de diurna:

 

Nr.

Crt.

Nume/ Prenume

Organizatia/ Institutia

Seria B.I/C.I.

Nr. Zile

Valoare diurna

Semnatura

             

             

 

Semnatura presedintelui/directorului si stampila institutiei/organizatiei

 

Anexa 3

Institutia/Organizatia……………………………………

 

LISTA DE PARTICIPANTI

Lista de participanti la actiunea………………………………….. care a avut loc in ………………..(localitatea), in perioada…………………(data):

Nr.

Crt.

Nume/ Prenume

Organizatia/ Institutia

Seria B.I/C.I.

Data nasterii

Semnatura

           
 

Semnatura presedintelui/directorului si stampila institutiei/organizatiei