Hotărârea nr. 171/2002

HOTARAREA NR. 171 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu sa reprezinte interesele municipiului Sibiu în dosarul nr.5569/2002 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu
02h171 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 171

privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu sa reprezinte interesele municipiului Sibiu ĂŽn dosarul nr.5569/2002 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr. 96020/24.10.2002 prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Sibiu sa reprezinte interesele municipiului Sibiu În dosarul nr. 5569/2002 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu,

Având În vedere dispozitiile Încheierii de sedinta din data de 22.10.2002 din dosarul nr. 5569/2002 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 12 alin.5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 67 alin.1 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Articol unic. Se mandateaza d-nul Klaus Werner Iohannis, Primarul Municipiului Sibiu sa reprezinte interesele municipiului Sibiu ĂŽn dosarul nr. 5569/2002 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola