Hotărârea nr. 17/2002

HOTÃRÂREA NR. 17 privind modificarea statului de functii la Serviciul public de protectie si asistenta sociala
02h17

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 17

privind modificarea statului de functii la Serviciul public de protectie si asistenta sociala

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 4717/17.01.2002 prin care Serviciul resurse umane propune transformarea postului de sofer tr.IV din cadrul Serviciului public de protectie si asistenta sociala , În sofer tr.II ,

Având În vedere Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2. lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se modifica statul de functii la Serviciul public de protectie si asistenta sociala aprobat prin Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, În sensul transformarii postului de sofer tr.IV În post de sofer tr. II.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola