Hotărârea nr. 169/2002

HOTARAREA NR. 169 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari la apartamentele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu din blocul nr. 1 situat în Statiunea Paltinis
02h169 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 169

privind aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari la apartamentele aflate ĂŽn administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu din blocul nr. 1 situat ĂŽn Statiunea Paltinis

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr. 93268/16.10.2002 prin care Directia Patrimoniu propune aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari la apartamentele aflate În administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu din blocul nr. 1 situat În Statiunea Paltinis,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr.114/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. fsi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind adminidtratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba efectuarea lucrarilor de reparatii,. amenajari si dotari la cele 5 apartamente situate ĂŽn blocul nr. 1 din Statiunea Paltinis , proprietatea privata a Municipiului Sibiu, cu destinatia de locuinte de interventie , sursa de finantare fiind bugetul local - cheltuieli cap. 51 privind autoritatea executiva , destinate cladirilor Primariei Municipiului Sibiu.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola