Hotărârea nr. 168/2002

HOTARAREA NR. 168 privind modificarea art.22 lit. h din Hotarârea nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h168 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 168

privind modificarea art.22 lit. h din Hotarârea nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr.94238/18.10.2002 prin care Serviciul public administrare parcari propune modificarea art.22 lit h din H.C.L. 210/2001,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti,

În conformitate cu dispozitiile art. 55 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Articol unic. Se modifica art.22 lit.h din Hotarârea nr.210 /2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea normelor si regimul contraventiilor , privind gospodarirea , pastrarea ordinii si linistii publice , comert si transport În Municipiul Sibiu , si va avea urmatorul continut :

" Art.22 lit.h. Constituie Încalcari ale normelor legale si se sanctioneaza conform prevederilor prezentei hotarâri , urmatoarele fapte : - circulatia si stationarea autovehiculelor pe trotuar. "

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola