Hotărârea nr. 167/2002

HOTARAREA NR. 167 privind modificarea componentei Comisiei de receptie a lucrarilor de investitii si reparatii capitale executate prin încredintare directa, din resurse proprii, de catre societatile comerciale pe actiuni, la care actionar unic este Consiliul Local Sibiu (Modificată prin HCL NR. 72/2003)
02h167 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 167

privind modificarea componentei Comisiei de receptie a lucrarilor de investitii si reparatii capitale executate prin ĂŽncredintare directa , din resurse proprii, de catre societatile comerciale pe actiuni, la care actionar unic este Consiliul Local Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr. 83799/11.09.2002 prin care se propune modificarea componentei Comisiei de receptie a lucrarilor de investitii si reparatii capitale executate prin Încredintare directa , din resurse proprii, de catre societatile comerciale pe actiuni, la care actionar unic este Consiliul Local Sibiu numita prin Hotarârea nr. 80/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Având În vedere Dispozitia nr. 275/2002 a Primarului Municipiului Sibiu prin care au Încetat raporturile de munca cu d-nul Maiet Dorin , membru În comisia sus - amintita, fapt care impune Înlocuirea acestuia,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti,

În conformitate cu dispozitiile art. 7 din anexa la Hotarârea Guvernului României nr.273/1994, si ale art. 60 din Legea 24/2000 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. m si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art. 1 Se numeste comisia de receptie a lucrarilor de investitii si reparatii capitale executate prin ĂŽncredintare directa, din resurse proprii, de catre societatile comerciale pe actiuni, la care actionar unic este Consiliul Local Sibiu, ĂŽn urmatoarea componenta:

-Gheorghe Tuluc presedinte
-trei reprezentanti ai societatilor comerciale
-Gheorghe Lazar membru
-Viorica Bândescu membru
-Ortan Ioan membru
-Gabriel Danetiu membru
-Dorin Nistor membru
-Marius Blaga (pentru lucrari de drumuri, amenajari verticale) membru
-Vasile Pânzaru membru
-Marcela Olaru secretar

Anterior ĂŽnceperii executiei lucrarilor susmentionate, documentatiile vor fi avizate, ĂŽn mod obligatoriu, de catre presedintele comisiei.

Art.2. La data intrarii În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri se abroga H.C.L. nr. 80/2001 , având acelasi obiect de reglementare.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola