Hotărârea nr. 166/2002

HOTARAREA NR. 166 privind insusirea - neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
02h166 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 166

privind Însusirea - neânsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002

Analizând raportul nr. 93868/17.10.2002 al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertiza,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti,

În conformitate cu dispozitiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 si 123 alin.2 precum si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art. 1 Se Însuseste raportul de expertiza tehnica - judiciara, cuprins În anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Nu se Însuseste raportul de expertiza tehnica - judiciara cuprins În anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

ANEXA NR. I

S I T U A T I A
expertizei ĂŽntocmita conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, ĂŽnsusita de catre Consiliul Local

 

Nr crt
Nr. dosar instanÞã
Coproprietari
Cote %
Adresa
Nr. camere
Valoarea de circulaĂžie -mii lei-
Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-
Supraf teren -mp-
OBSERVAÞII
1. 6831/2002 Statul Român 1/1 str. Teclu nr.5 4 Încaperi 1.534.000 - 161 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit de expertul Liviu Fâciu În dosarul 66831/2002 la solicitarea reclamantei SC Nina SRL reprezentata legal prin dl Constantin Tatu, Întrucât În lucrarea efectuata expertul a mentionat valoarea de circulatie actualizata a imobilului.
PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

ANEXA NR. II

S I T U A T I A
expertizei ĂŽntocmita conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, neĂŽnsusita de catre Consiliul Local

Nr crt
Nr. dosar instanÞã
Coproprietari
Cote %
Adresa
Nr. camere
Valoarea de circulaĂžie -mii lei-
Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-
Supraf teren -mp-
OBSERVAÞII
1. 1352/2001 Statul Român 1/1 str. General Magheru nr.56 8 Încaperi 935.000 - 246 Nu se Însuseste raportul de expertiza judiciara Întocmit de expertii Buha Gheorghe, Gheorghiu Petre si Oniga Vasile la solicitarea SC Rodica SRL reprezentata legal prin d-na Moisei Rodica, Întrucât pretul de circulatie al spatiului comercial a fost subevaluat fata de zona unde este amplasat si vadul comercial existent.
PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola