Hotărârea nr. 165/2002

HOTARAREA NR. 165 privind aprobarea unui Acord de parteneriat cu Consiliul Judetean Sibiu, cu un numar de 12 Primarii din judetul Sibiu si Fundatia Comunitatii Sibiu.
02h165 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 165

privind aprobarea unui Acord de parteneriat cu Consiliul Judetean Sibiu, cu un numar de 12 Primarii din judetul Sibiu si Fundatia Comunitatii Sibiu.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizand raportul nr. 93298/16.10.2002 prin care se propune aprobarea unui Acord de parteneriat cu Consiliul Judetean Sibiu, cu un numar de 12 Primarii din judetul Sibiu si Fundatia Comunitatii Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti,

In conformitate cu dispozitiile art.51, alin.2 din O.G.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.x din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba Acordul de parteneriat cu Consiliul Judetean Sibiu, cu un numar de 12 Primarii din Judetul Sibiu si Fundatia Comunitatii Sibiu, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Regulamentul-cadru privind constituirea si functionarea comitetelor cetatenesti, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata în Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

JUDETUL SIBIU ANEXA Nr. 1 la H.C.L. Nr. 165/2002

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

ACORD DE PARTENERIAT

incheiat la data de ______________

intre

Consiliul Judetean Sibiu

Primaria Municipiului Sibiu

Primariile localitatilor din Marginimea Sibiului (Rasinari, Gura Riului, Orlat, Saliste, Tilisca, Jina, Riu Sadului, Sadu);

Primaria comunei Selimbar

Primaria orasului Cisnadie

Fundatia Comunitatii Sibiu

referitor la finantarea si realizarea in comun a unor actiuni, servicii sau proiecte de interes public local si/sau judetean.

Art.1. Partile Acordului de parteneriat

1.Consiliul Judetean Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 14, judetul Sibiu, preprezentat prin domnul Morar Constantin , Presedintele Consiliului Judetean Sibiu si domnul Polefka Andrei , Secretarul general al judetului Sibiu,

2. Primaria Municipiului Sibiu, cu sediul in Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3,

judetul Sibiu, reprezentat prin domnul Johannis Klaus Werner, Primarul municipiului Sibiu;

3. Primaria comunei Rasinari, reprezentata prin domnul Bara Ioan Bucur, Primarul comunei Rasinari;

4. Primaria comunei Gura Riului, reprezentata prin domnul Jinariu Ioan, Primarul comunei Gura Riului,

5. Primaria comunei Orlat, reprezentata prin domnul Pop Petru , Primarul comunei Orlat;

6. Primaria comunei Saliste, reprezentata prin domnul Baila Dumitru Damian, Primarul comunei Saliste;

7. Primaria comunei Tilisca, reprezentata prin domnul Raceu Dumitru, Primarul comunei Tilisca,

8. Primaria comunei Jina, reprezentata prin domnul Beschiu Iancu, Primarul comunei Jina;

9. Primaria comunei Riu Sadului, reprezentata prin domnul Vidrighin Ioan, Primarul comunei Riu Sadului;

10. Primaria comunei Sadu, reprezentata prin domnul Hanea Dumitru, Primarul comunei Sadu;

11. Primaria comunei Selimbar, reprezentata prin domnul Maricuta Ioan Daniel, Primarul comunei Selimbar.

12. Primaria orasului Cisnadie, reprezentata prin domnul Barsu Dan, Primarul orasului Cisnadie;

13. Fundatia Comunitatii Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. B-dul V.Milea bl.P1, ap.64, sc.D, judetul Sibiu, reprezentata prin d-ra Bogdan Marina, Presedinte al Fundatiei Comunitatii Sibiu.

Art.2. Obiectul Acordului de parteneriat

Exista probleme majore sociale si economice in municipiul Sibiu, Marginimea Sibiului, orasul Cisnadie si comuna Selimbar, fapt care impune o abordare mai eficienta a acestor aspecte, ce se concretizeaza in evidentierea spiritului si a ideii de parteneriat intre administratiile locale si ONG-uri pe de o parte si cetateni pe de alta parte, in vederea dezvoltarii economice locale in viitor, transferarii unor responsabilitati de la administratia locala catre comunitate, cu sprijinul financiar necesar, precum si al cresterii increderii cetatenilor in institutiile statului de drept.

Reprezentantii cetatenilor si a diferitelor organizatii, precum si a institutiilor si autoritatilor administratiei publice din localitatile urbane si rurale din judetul Sibiu (enumerate mai sus) si municipalitatile Deventer si Overbetuwe din Olanda, sunt implicati intr-o colaborare stransa, de lunga durata, in diferite domenii de activitate, cum ar fi:dezvoltare locala, protectia mediului, buna gospodarire si infrumusetare a localitatilor, cultura, sanatate, social, turism, educatie etc.

In cadrul acestei cooperari, a avut loc, in perioada 14-28 aprilie 2002, seminarul cu tema: "Transparenta si integritate in administratia publica locala" in orasele olandeze: Haga, Deventer si Overbetuwe, prilej cu care au fost propuse urmatoarele proiecte:

  1. "Transparenta in Cooperarea Inter-regionala dintre municipalitatile Deventer, Oberbetuwe si municipiul Sibiu, Marginimea Sibiului, zona Cisnadie si Selimbar (judetul Sibiu)";
  2. "Buna administrare a localitatilor, cartierelor si vecinatatilor"
  3. "Integritatea alesilor si a functionarilor publici".
  4.  

Art.3. Durata Acordului de parteneriat

Prezentul Acord de parteneriat se incheie pe o perioada de 1 an cu posibilitatea prelungirii acestuia prin consensul partilor.

Art.4. Drepturile si obligatiile partilor

Partile semnatare ale acordului de parteneriat sunt de acord sa realizeze urmatoarele:

(1). Consiliul Judetean Sibiu

 • adopta prin hotarare prezentul Acord de parteneriat;
 • elaboreaza si pune in aplicare Regulamentul-cadru privind constituirea si functionarea comitetelor cetatenesti
 • acorda sprijin logistic si financiar, in functie de posibilitati, pentru imbunatatirea si stimularea participarii cetatenilor la identificarea si rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, in cadrul comitetelor cetatenesti;
 • coordoneaza si monitorizeaza modul de implementare a Regulamentului-cadru;
 • prin Dispozitie a Presedintelui va fi desemnat un functionar public care sa coordoneze modul de implementare a Regulamentului-cadru;
 • participa la stagii de instruire, seminarii, conferinte, schimburi de experienta pentru a discuta progresul realizat in cadrul procesului de dezvoltare economica locala in zonele sus-mentionate si de a determina viitorii pasi necesari pentru continuitatea procesului;

(2). Consiliile locale

 • adopta prin hotarare Regulamentul propriu privind constituirea si functionarea comitetelor cetatenesti, prin adaptarea la conditiile specifice locale a Regulamentului-cadru;
 • acorda asistenta si consultanta, precum si sprijin financiar pentru imbunatatirea si stimularea participarii cetatenilor la identificarea si rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatea;
 • monitorizeaza modul de implementare a activitatii comitetelor cetatenesti din localitatile respective;
 • prin Dispozitie a Primarului va fi desemnat un functionar public care sa faca parte din comitetul cetatenesc constituit;
 • propunerile si recomandarile elaborate de catre comitetele cetatenesti vor fi analizate si dezbatute in cadrul sedintelor consiliilor locale, cu posibilitatea adoptarii de hotarari privind imbunatatirea managementului localitatii;
 • participa la stagii de instruire, seminarii, conferinte, schimburi de experienta pentru a discuta progresul realizat in cadrul procesului de dezvoltare economica locala in zonele sus-mentionate si de a determina viitorii pasi necesari pentru continuitatea procesului;

(3). Fundatia Comunitatii Sibiu

 • adopta prin Hotararea Consiliului de conducere, Regulamentul-cadru privind constituirea si functionarea comitetelor cetatenesti;
 • acorda asistenta tehnica si consultanta in elaborarea si punerea in aplicare a proiectelor-pilot derulate, cu finantare din fondurile de cooperare Sibiu-Deventer-Overbetuwe – Marginimea Sibiului – Selimbar – Cisnadie;
 • sprijina logistic constituirea si functionarea comitetelor cetatenesti;
 • desemneaza o persoana din cadrul fundatiei care sa faca parte din comitetele cetatenesti;
 • participa la stagii de instruire, seminarii, conferinte, schimburi de experienta pentru a discuta progresul realizat in cadrul procesului de dezvoltare economica locala in zonele sus-mentionate si de a determina viitorii pasi necesari pentru continuitatea procesului

Art.5. Modificarea Acordului de parteneriat

Prevederile prezentului Acord de parteneriat pot fi modificate prin act aditional cu consimtamantul partilor.

Partile vor adapta Acordul de parteneriat corespunzator noilor reglementari legale intervenite ulterior incheierii actului si care ii sunt aplicabile.

Art.6. Incetarea Acordului de parteneriat

Prezentul act inceteaza prin:

 1. acordul partilor;
 2. neindeplinirea culpabila a obligatiilor asumate de catre parti;
 3. modificari aparute in regimul de finantare a partilor.

Art.7. Iesirea din intelegere a unei primarii este posibila numai cu instiintarea prealabila a celorlalte parti in termen de cel putin 3 luni; acest fapt nu va avea consecinte juridice asupra valabilitatii acordului.

Art.8. Dispozitii finale

Anexa 2 la prezentul Acord de parteneriat, respectiv Regulamentul-cadru privind constituirea si functionarea comitetelor cetatenesti devine parte integranta a acestuia.

PRESEDINTE,
PRIMAR.
FUNDATIA
CONSILIUL JUDETEAN SIBIU
PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU
COMUNITATII SIBIU
Constantin Morar
Klaus Werner Johannis
Marina Bogdan
     
 
SECRETAR GENERAL
CONSILIUL JUDETEAN SIBIU
Andrei Polefka
 
     
PRIMAR,
PRIMAR,
PRIMAR,
PRIMARIA ORASULUI CISNADIE
PRIMARIA COMUNEI SELIMBAR
PRIMARIA COMUNEI RASINARI
Dan Barsu
Ioan Daniel Maricuta
Ioan Bara
     
PRIMAR,
PRIMAR,
PRIMAR,
PRIMARIA COMUNEI GURA RIULUI
PRIMARIA COMUNEI ORLAT
PRIMARIA COMUNEI SALISTE
Ioan Jinariu
Petru Pop
Dumitru Damian Baila
     
PRIMAR,
PRIMAR,
PRIMAR,
PRIMARIA COMUNEI TILISCA
PRIMARIA COMUNEI JINA
PRIMARIA COMUNEI SADU
Dumitru Raceu
Iancu Beschiu
Dumitru Hanea
     
 
PRIMAR,
 
 
PRIMARIA COMUNEI RIU SADULUI
 
 

Ioan Vidrighin
 

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr.2la Hotararea nr. 165 /2002

REGULAMENT-CADRU

privind constituirea si functionarea comitetelor cetatenesti

 

Comitetul cetatenesc – reprezinta o forma organizatorica, alcatuita din persoane fizice, numite prin Dispozitia Primarului si alese din cadrul comunitatii respective, responsabile cu intensificarea cooperarii si colaborarii intre autoritatile administratiei publice locale si cetateni, in vederea rezolvarii corespunzatoare a problemelor prioritare cu care se confrunta.

Cadrul de constituire si functionare al comitetelor cetatenesti

Temei legal:- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

Zona de cuprindere:

 • municipiul Sibiu
 • localitatile din Marginimea Sibiului (Rasinari, Gura Riului, Orlat, Saliste, Tilisca, Jina, Riu Sadului, Sadu);
 • comuna Şelimbar
 • orasul Cisnadie

Termen: - Constituirea comitetelor cetatenesti se va realiza in termen de o luna de la data semnarii si aprobarii Acordului de parteneriat.

Probleme abordate:

 • dezvoltare locala
 • protectia mediului
 • buna gospodarire si infrumusetare a localitatilor
 • sociale
 • culturale
 • sanatate
 • educatie
 • turism

Persoane implicate:

 • Consiliul Judetean Sibiu
 • Primaria Municipiului Sibiu
 • Primariile localitatilor din Marginimea Sibiului (Rasinari, Gura Riului, Orlat, Saliste, Tilisca, Jina, Riu Sadului, Sadu);
 • Primaria comunei Şelimbar
 • Primaria orasului Cisnadie
 • Fundatia Comunitatii Sibiu
 • Alte organizatii neguvernamentale
 • Cetateni

Rezultate:

 • relatiile de colaborare si parteneriat intre autoritatile administratiei publice locale, ONG-uri si cetateni vor fi supuse unei abordari profesionale si democratice.
 • cetatenii se vor implica activ si responsabil in identificarea si rezolvarea problemelor cu care se confrunta, precum si in stabilirea viziunii de dezvoltare economico-sociala a comunitatii respective.
 • cetatenii vor prelua anumite sarcini de la administratie, cu sprijinul financiar necesar.

Obiective:

 • incurajarea initiativelor comunitare si implicarea cetatenilor in managementul localitatii/zonelor;

 • imbunatatirea serviciilor primariei pentru ca acestea sa raspunda nevoilor si prioritatilor locuitorilor;

 • implicarea locuitorilor in procesul decizional in ceea ce priveste localitatea sau zona in care locuiesc;

Programul de implementare:

 1. Municipiul Sibiu si orasul Cisnadie vor fi impartite in maximum 5 zone;

 2. Pentru fiecare localitate sau zona vor fi stabilite urmatoarele:

- comitetul cetatenesc format din:

  1. grupul de coordonare:

  - functionarul public din cadrul Primariei, responsabil de colaborarea Primarie - ONG-uri – cetateni;

- persoana desemnata din cadrul Fundatiei Comunitatii Sibiu, responsabila cu mobilizarea si implicarea cetatenilor;

b- echipa de lucru/grupul de discutii (va fi alcatuit din 15 persoane), respectiv:

- functionarul public din cadrul Primariei;

- reprezentantul Fundatiei Comunitatii Sibiu;

- consilierul ales din cadrul Consiliului local;

- un reprezentant din cadrul Politiei;

- un reprezentant cadru medical;

- un reprezentant cadru didactic;

- doi reprezentanti ai ONG-urilor/asociatiilor de proprietari;

- sapte cetateni activi si responsabili din zona/comune/sate;

c- grupul de actiune, responsabil pentru elaborarea si implementarea proiectelor/programelor de dezvoltare economico-sociala alocalitatii si modul de finantare acestora, format din persoanele sus mentionate, precum si din cetateni ai localitatii sau zoneirespective.

 1. Institutionalizarea procesului – se va realiza si concretiza prin parcurgerea celor trei etape, respectiv: analiza si consultare; deliberare si stabilirea prioritatilor; implementare.

Etapa I. "Fotografierea localitatii sau zonei". Cetatenii sunt mobilizati prin diferite metode de catre comitetul cetatenesc pentru identificarea problemelor; prezentarea posibilelor solutii; stabilirea viziunii de dezvoltare a localitatii/zonei, precum si a rolului locuitorilor in rezolvarea problemelor;

Rezultatul scontat: elaborarea programului de prioritati, posibile masuri etc.

Etapa II. Deliberare si stabilirea prioritatilor. În cadrul acestei etape, pe baza programului de prioritati, comitetul cetatenesc va prelucra si va delibera asupra actiunilor si/sau masurilor viabile ce se vor implementa, in vederea dezvolarii economico-sociale a localitatii.

Rezultatul scontat: definitivarea programului de masuri si/sau actiuni ce urmeaza a fi implementate, in functie de bugetul de venituri si cheltuieli.

Etapa III. Implementarea programului de masuri si/sau actiuni.

Programul de masuri si/sau actiuni elaborat si inaintat Consiliului local va fi supus analizei si dezbaterii in cadrul sedintei acestuia, urmand a fi adoptat prin hotarare. De asemenea, grupul de actiune se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a programului de masuri si/sau actiuni.

Rezultatul scontat: Rezolvarea unor probleme menite sa contribuie la inbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor comunitatii respective.

Clauze privind conduita partilor si persoanelor implicate/principii de buna functionare.

 1. Statuarea principiului: "Administratia in slujba comunitatii";

 2. Primariile sa fie interesate intr-o abordare profesionala si democratica in raport cu cetatenii;

 3. Recunoasterea experientei Fundatiei Comunitatii Sibiu in procesul de imbunatatire a managementului localitatii;

 4. Implicarea activa a factorilor responsabili, respectiv a comitetelor cetatenesti;

 5. Recunoasterea necesitatii implicarii cetatenilor in procesul decizional.

 

PRESEDINTE,
Constantin Rascarache

Contrasemneaza,
Secretar,
Iordan Nicola