Hotărârea nr. 164/2002

HOTARAREA NR. 164 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public (Art. 8 abrogat de HCL NR. 125/2017)
02h164

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 164

privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2002,
Analizand raportul de specialitate nr.93302/16.10.2002 prin care serviciul Centrul de Informatii pentru Cetateni si biroul
Relaţii cu Presa propun stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public, Avand in vedere prevederile HCL 221/2000 si HCL 29/2002,
Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatii de interes public si HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001;
In temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale;


HOTARASTE

Art.1.  Consiliul Local al Municipiului Sibiu, Primarul si aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu asigura accesul oricarei persoane, fizice sau juridice, la informatiile de interes public, din oficiu sau la cerere.

Art.2. (1) Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu este compartimentul specializat in furnizarea informatiilor si relatiilor de interes public, asigurand indeplinirea atributiilor specifice conferite de Legea nr.544/2001 si H.G.nr.123/2002.
         (2) In mod corelativ prerogativele legale conferite autoritatii administratiei publice locale de cele doua acte normative mentionate la alin.1 in ceea ce priveste relatia cu mijloacele mass-media, vor fi indeplinite de catre Biroul Relatii cu Presa.

Art.3. (1) Se aproba completarea atributiilor celor doua compartimente-Centrul de Informatii pentru Cetateni si Biroul Relatii cu Presa, conform anexei 1, modificandu-se in mod corespunzator Regulamentul de organizare si functionare a Primariei Municipiului Sibiu aprobat prin HCL nr. 221/2000.
         (2) Se aproba modificarea organigramei aprobata prin HCL nr. 29/2002 pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, in sensul trecerii serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni  in subordinea directa a Primarului Municipiului Sibiu.

Art.4 Programul de lucru al Centrului de Informatii pentru Cetateni, persoanele abilitate sa furnizeze informatii de interes public si numirea purtătorului de cuvant vor fi stabilite prin Dispozitie a Primarului.

Art.5. Primaria Municipiului Sibiu, prin compartimentul de specialitate, respectiv Centrul de Informatii pentru Cetateni, conform competentelor si sarcinilor specifice acestuia  are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

-actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Municipiului Sibiu, hotararile cu caracter normativ adoptate de Consiliului Local al Municipiului Sibiu si dispozitiile normative emise de Primar;
- structura organizatorica, atributiile compartimentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei Municipiului Sibiu;
- numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Municipiului Sibiu, sefilor de compartimente si ale functionarilor responsabili cu difuzarea informatiilor publice;
- coordonatele de contact ale Primariei Municipiului Sibiu, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
- sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
- lista cuprinzand documentele de interes public;
- lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, conform anexei 2;
- modalitati de contestare a hotararilor adoptate de Consiliul Local si a dispozitiilor emise de Primar in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Art. 6. Accesul la informatiile de interes public comunicate din
oficiu se realizeaza prin:

- afisare la sediul Primariei Municipiului Sibiu;
- publicare in publicatii proprii, în mass – media locală sau in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a II –a, dupa caz:
- publicare in pagina de Internet proprie realizata prin grija Serv. Informatica;
- consultarea informatiilor la sediul Primariei Municipiului Sibiu, in spatii
 special destinate acestui scop.

Art.7. Centrul de Informatii pentru Cetateni este obligat sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal:

      (1) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
            - autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea ;
            - informatia solicitata, astfel formulata incat sa permita identificarea informatiei publice;
            - numele, prenumele si semnatura solicitantului, adresa la care se solicita primirea raspunsului.

     (2) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii desemnati din cadrul Centrului de Informatii pentru Cetateni au obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile publice si pot furniza pe loc informatiile solicitate.
      In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris informatia de interes public, urmand ca cererea sa fie rezolvata in termenele prevazute de lege.

    (3) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa vor fi comunicate, de regula, in cel mult 24 ore, de catre Biroul Relatii cu Presa.

Art. 8. Se aproba lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau
gestionate de Primaria Municipiului Sibiu si Consiliul Local al Municipiului Sibiu care constituie informatii de interes public altele decat cele prevazute de art. 5 din prezenta hotarare, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9. Centrul de Informatii pentru Cetateni pune gratuit la dispozitia
persoanelor interesate formulare tip pentru cereri privind informatii de interes public si reclamatii administrative, respectiv plangeri prealabile

Art.10. In cadrul Centrului de Informatii pentru Cetateni se formeaza baza de informare-documentare destinat accesului publicului la informatiile de interes public difuzate din oficiu.

Art.11. Centrul de Informatii pentru Cetateni intocmeste anual in cursul lunii ianuarie un raport privind accesul la informatiile de interes public, care va cuprinde elementele prevazute de art.27 din H.G.nr.123/2002.
Raportul va fi supus spre aprobare Primarului Municipiului Sibiu, si apoi va fi dat publicitatii.


Adoptata în Sibiu, la data de 31.10.2002


Presedinte
Constantin Rascarache       


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola
ANEXA Nr. 1 la H.C.L. Nr. 164/2002

Completarea atributiilor Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni:

1. Asigura, la solicitarea scrisa sau verbala, accesul populatiei la informatiile de interes public;

2. Comunica din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

 • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei, hotararile cu caracter normativ adoptate de Consiliul Local al municipiului Sibiu si Dispozitiile emise de Primar;
 • structura organizatorica, atributiile compartimentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei;
 • numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • coordonatele de contact ale Primariei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • lista cuprinzand documentele de interes public;
 • lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalitatile de contestare a hotararilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Sibiu si a Dispoziltilor emise de Primar, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

3. Realizeaza accesul la informatiile mentionte mai sus prin:

 • Afisare la sediul Primariei prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;
 • Consultarea informatiilor la sediul Primariei, in spatii special destinate acestui scop.

4. Are obligatia de a raspunde in scris la solicitarea informatiilor de interes public, in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si dufuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile;

5. Motiveaza si comunica in termen de 5 zile de la primirea cererilor refuzul comunicarii informatiilor solicitate;

6. Asigura accesul la informatii si in format electronic, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, celor care solicita si vor sa obtina informatii de interes public;

7. Are obligatia sa precizeze, pentru informatiile solicitate verbal, conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si poate furniza pe loc informatiile solicitate;

8. Stabileste un program minim pentru comunicarea informatiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afisat la sediul autoritatii sau institutiei publice si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare;

9. Comunica imediat sau in cel mult 24 de ore informatiile de interes public solicitate verbal;;

10. Pune gratuit la dispozitie formularele tip de redactare a solicitarii si de reclamatie administrativa;

11. Trasmite si prin e-mail sau inregistrate pe discheta informatiile de interes public care sunt solicitate in scris sau in format electronic;

12. Tine evidenta raspunsurilor si a chitantelor remise de solicitanti privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;

13. Asigura disponibilitatea in format scris (la fisier, sub forma de brosuri sau electronic-dischete, CD, pagina de internet) a informatiilor comunicate din oficiu;

14. Organizeaza din cadrul punctului de informare-documentare al institutiei accesul publicului la informatiile furnizate din oficiu;

15. Centrul de Informatii pentru Cetateni impreuna cu Biroul Relatii cu Presa intocmeste annual, in cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informatiile de interes public, care va fi supus spre aprobare Primarului si apoi dat publicitatii.

Completarea atributiilor Biroului Relatii cu Presa:

1). Asigura accesul reprezentantilor institutiilor de presa la informatiile de interes public conform Legii nr. 544 / 2001 si Hotararii nr. 123 / 2002.

2). Analizeaza si stabileste daca informatiile solicitate de reprezentantii institutiilor de presa intra sub incidenta Legii 5442001

3). Analizeaza si stabileste in care medii de informare in masa se efectueaza anunturile publicitare platite, conform criteriilor profesionale.

 

PRESEDINTE,
Constantin Rascarache

Contrasemneaza,
Secretar,
Iordan NicolaANEXA Nr. 2 la H.C.L. Nr. 164/2002

 

Lista documentelor produse si/ sau gestionate de Primaria Municipiului Sibiu si Consiliul Local al Municipiului Sibiu care constituie informatii de interes public

 • Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu;
 • Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului Sibiu;
 • Evidenta componentei Consiliului Local al Municipiului Sibiu – nominala, numerica si apartenenta politica;
 • Informari intocmite de Primarul Municipiului Sibiu privind starea economica si sociala a municipiului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
 • Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii municipali precum si de viceprimari;
 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei Primariei Municipiului Sibiu si Consiliului Local al Municipiului Sibiu;
 • Instructiuni, norme, regulamente si circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administratiei publice;
 • Ofertele de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilanul Municipiului Sibiu, a caror publicitate este prevazuta de Legea nr.54/1998;
 • Documentele ce stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice pentru inchirierea, concesionarea sau vanzarea bunurilor apartinand domeniului public si/sau privat al municipiului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotarari ale Consiliului Local care aproba organizarea si desfasurarea licitatiei, planuri de amplasare;
 • Procese verbale de constatare a contraventiilor;
 • Ordine de repartizare a spatiilor cu destinatia de locuinta si a celor cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
 • Propuneri, sesizari si reclamatii de la cetateni;
 • Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasament cu mobilier stradal, constructii provizorii;
 • Certificatele de urbanism, autorizatiile de constructie, certificatele de notare in C.F., certificatele de nomenclatura stradala, avizele de schimbare de destinatie;
 • Adresele catre Organul de cercetare (Politia Municipiului Sibiu);
 • Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al bugetului local;
 • Actele normative care reglementeaza activitatea de stare civila, numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor, programul de functionare al Serviciului Stare Civila;
 • Evidenta dosarelor si actele necesare in vederea instituirii de: tutela, curatela, copii care au savarsit o fapta prevazuta de legea penala, asistenta bolnavilor psihici periculosi, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale, asistenta bolnavilor psihici periculosi
 • Activitatile si locurile in care se poate presta munca in folosul colectivitatii locale;
 • Modalitati de contestare, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
 • Achizitii de bunuri, servicii si lucrari in conformitate cu Legea nr.212/2002 privind achizitiile publice;
 • Prezenta lunara a beneficiarilor de ajutor social;
 • Documentatii tehnice de executie pentru lucrarile de investitii
 • Numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public;
 • Structura organizatorica, statul de functii, atributiile birourilor, serviciilor, directiilor, programul de functionare, programul de audienta;
 • Denumirea biroului, serviciului, directiei, sediul, numerele de telefon, obiect de activitate;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Municipiului Sibiu;
 • Strategii, programe privind dezvoltarea social-economica a municipiului Sibiu;
 • Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate, infratirea cu orase de peste hotare, programele unor vizite bilaterale;
 • Informatii generale pentru cetatenii straini;
 • Informatii despre agenda cultural-sportiva si legate de organizarea acestora in colaborare cu alte institutii;
 • Relatii cu ONG-urile, programe ale acestora si colaborare, informatii despre programele de finantare externa;
 • Relatii cu IMM-urile, informatii despre programele de finantare externa.

 

PRESEDINTE,
Constantin Rascarache

Contrasemneaza,
Secretar,
Iordan Nicola