Hotărârea nr. 163/2002

HOTARAREA NR. 163 pentru aprobarea unor masuri de aplicare a prevederilor O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati în folosul comunitatii si închisorii contraventionale (Revocată de HCL NR. 126/2006)
02h163 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 163

pentru aprobarea unor masuri de aplicare a prevederilor O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati ĂŽn folosul comunitatii si ĂŽnchisorii contraventionale

Consiliul local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr. 93089/15.10.2002 prin care Directia Administratie locala propune aprobarea unor masuri de aplicare a prevederilor O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati În folosul comunitatii si Închisorii contraventionale si totodata abrogarea Hotarârii nr. 167/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 din O.G.nr. 55/2002 si ale art. 60 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art. 1 În Municipiul Sibiu, contravenientii vor presta activitati în folosul comunitatii în urmatoarele domenii:

a) ĂŽntretinerea locurilor de agrement si a parcurilor ;
b) ĂŽntretinerea drumurilor ;
c) pastrarea curateniei si igienizarea localitatii.

Art.2. Societatile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, respectiv S.C D.P.C. S.A , S.C. Apa - Canal S.A., S.C. Tursib S.A. , S.C. Energie Termica S.A., S.C. Urbana S.A., vor asigura mijloacele materiale necesare desfasurarii ĂŽn bune conditii a activitatilor prestate ĂŽn folosul comunitatii si vor efectua instructajul privind respectarea normelor de protectie a muncii.

Art.3. Primaria Municipiului Sibiu, va asigura evidenta sanctiunilor aplicate contravenientilor precum si a executarii acestor sanctiuni , Întocmind În acest sens, lunar, un program al activitatilor ce se vor presta În folosul comunitatii , organizând totodata si supravegherea si controlul contravenientilor.

Art.4. La data intrarii În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri se abroga Hotarârea nr. 167/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu , având acelasi obiect de reglementare.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola