Hotărârea nr. 162/2002

HOTARAREA NR. 162 privind stabilirea taxei pentru eliberarea Acordului Unic
02h162 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 162

privind stabilirea taxei pentru eliberarea Acordului Unic

onsiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr.90417/07.10.2002 prin care Serviciul Autorizari propune stabilirea taxei pentru obtinerea avizelor necesare eliberarii Acordului Unic,

Având În vedere Hotarârea nr. 104/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica , realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator , conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 10 alin.2 lit. b si ale art. 45 si 46 din Ordinul NR. 1943/2001 al MLPTL pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 60 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art. 1 Se stabileste taxa pentru eliberarea Acordului unic dupa cum urmeaza :
a) 50% din valoarea cumulata a tuturor avizelor, ĂŽn situatia ĂŽn care emitentul autorizatiei, la cererea beneficiarului , a obtinut avizele prevazute de lege;
b) 0,05% din valoarea lucrarilor ĂŽn situatia ĂŽn care proiectantul a obtinut avizele prevazute de lege.

Art.2. La data intrarii În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri se abroga Hotarârea nr. 133/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, având acelasi obiect de reglementare.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola