Hotărârea nr. 161/2002

HOTARAREA NR. 161 privind amenajarea si exploatarea unui cimitir de animale
02h161 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 161

privind amenajarea si exploatarea unui cimitir de animale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara la data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr.93736/2002 al Directiei Tehnice prin care se propune amenajarea si exploatarea unui cimitir de animale,

Vazând avizul comisiei deorganizare si dezvoltare urbanistica , realizarea lucrarilor publice , protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile art.39 din Legea sanitara veterinara nr.60/174, republicata,

În temeiul art.38, alin.(2), lit." r " precum si al art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

HOTÃRêTE

Art. 1. (1) Se aproba amenajarea unui cimitir de animale În incinta Rampei de deseuri a Municipiului Sibiu situata În Dealul Daii (zona Remetea ) , pe o suprafata de 700 mp. (2) Lucrarea va fi executata În baza unui proiect tehnic Întocmit de Directia Tehnica din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu., În termen de 90 de zile de la intrarea În vigoare a prevederilor prezentei hotarâri.

Art.2. Se aproba Normele de exploatare a cimitirului de animale conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa I la H.C.L nr. 161/2002

Norme de exploatare a cimitirului de animale

Art. 1. Perimetrul cimitirului de animale va fi Împrejmuit cu gard de sârma ghimpata Înalt de 2 m dublat cu gard viu si prevazut cu un sant de garda cu o adâncime de 1 m ;

Art. 2. Toti detinatorii de animale din gospodarii individuale de pe raza Municipiului Sibiu sunt obligati sa anunte cazurile de moarte a animalelor lor, organelor sanitar veterinare, si sa ia masuri de distrugere a lor prin ĂŽngropare ĂŽn cimitirul de animale;

Art. 3. Primaria Municipiului Sibiu prin serviciile de specialitate va distruge prin ĂŽngropare toate cadavrele de animale gasite pe domeniul public la care nu s-a putut identifica proprietarul;

Art. 4. Toate unitatile zootehnice de pe raza Municipiului Sibiu sunt obligate sa predea cadavrele de animale si deseurile de origine animala provenita din sacrificare, unei unitati specializate, conform legii.

Art.5. Detinatorii de animale decedate vor realiza transportul cadavrelor la cimitirul de animale cu mijloace proprii de transport evitând Împrastierea dejectiilor si a lichidelor provenite de la cadavre ;

Art.6. Este interzisa distrugerea prin ĂŽngropare ĂŽn cimitirul de animale a partilor de cadavre si a deseurilor de origine animala;

Art.7. Accesul ĂŽn zona cimitirului de animale se va face doar dupa eliberarea de catre organele sanitar veterinare a unui act din care sa reiasa ca au fost examinate din punct de vedere sanitar veterinar si achitarea unei taxe de ĂŽnhumare de 500 000 lei pentru animale mari si 200 000 lei pentru animale mici ;

Art.8. Administratorul cimitirului de animale va ĂŽnregistra toate documentele relevante care atesta motivul, data si ora decesului pe o fisa individuala;

Art. 9. Înainte de a se proceda la îngroparea cadavrelor de animale, acestea vor fi denaturate cu petrol, motorina sau var stins ;

Art.10. Este interzis accesul persoanelor neautorizate ĂŽn incinta cimitirului de animale precum si dezgroparea cadavrelor si colectarea oaselor ;

Art. 11. În cazurile epizootologice speciale preluarea cadavrelor se va face în conformitate cu masurile stabilite de Directia Sanitara Veterinara a Judetului Sibiu.

 

PRESEDINTE
Constantin Rascarache

Contrasemneaza
SECRETAR
Iordan Nicola