Hotărârea nr. 160/2002

HOTARAREA NR. 160 privind aprobarea executiei retelelor de alimentare cu gaze naturale si energie electrica pentru investitia Blocul 103 C str. Lunga - Sibiu
02h160 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 160

privind aprobarea executiei retelelor de alimentare cu gaze naturale si energie electrica pentru investitia " Blocul 103 C str. Lunga - Sibiu"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr. 93551/16.10.2002 prin care Directia Tehnisa propune aprobarea si suportarea executiei retelelor de alimentare cu gaze naturale si energie electrica pentru investitia "Blocul 103 C - str. Lunga - Sibiu ",

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. m si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art. 1. Se aproba executarea retelelor de alimentare cu gaze naturale si energie electrica pentru blocul 103 C, str. Lunga si suportarea acestora de la bugetul local de la pozitia "Lucrari tehnico - edilitare, bloc 103 C str. Lunga".

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola