Hotărârea nr. 16/2002

HOTÃRÂREA NR. 16 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Centru financiar Crese
02h16

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 16

privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public " Centru financiar Crese "

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 3841/15.01.2002 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public "Centru financiar Crese ",

Având În vedere Hotarârea nr. 181/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând vizul Comisiei pentru administratie publica loca,a, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba Înfiintarea unui post de muncitor tr.I În cadrul Serviciului public "Centru financiar Crese " , modificându-se corespunzator organigrama si statul de functii pentru serviciul public mentionat, aprobate prin Hotarârea nr. 181/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola