Hotărârea nr. 159/2002

HOTARAREA NR. 159 privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre SC TURSIB SA Sibiu a unui numar de 10 autobuze pentru transportul urban de calatori
02h159 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 159

privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre SC TURSIB SA Sibiu a unui numar de 10 autobuze pentru transportul urban de calatori

Consiliul Local al municipiului Sibiu, in sedinta ordinara din data de 31.10.2002.

Analizând raportul nr.93414/17.10.2002 al Directiei Tehnice a Primariei Municipiului Sibiu, prin care se propune darea in folosinta gratuita in anumite conditii a 10 autobuze pentru transportul urban de calatori,

Având in vedere contractul de leasing financiar incheiat intre Primaria Municipiului Sibiu si S.C. Dunarea S.A. cu sediul in Bucuresti,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului

În temeiul art.38, alin.2, litera g, m, 126 si ale art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,

HOTÃRêTE

Art. 1. (1) Se predau in folosinta gratuita catre SC TURSIB SA Sibiu, un numar de 10 autobuze destinate transportului urban de calatori , achizitionate in sistem leasing pe o durata de 3 ani , de catre Primaria municipiului Sibiu prin contractul de leasing nr.9/2002.

(2) Peste 3 luni se va analiza in cadrul Consiliului Local al Municipiului Sibiu situatia celor 10 autobuze ( darea lor in folosinta gratuita catre S.C.Tursib S.A ).

Art.2. SC TURSIB SA, are obligatia de a exploata autobuzele in conditiile mentionate in Contractul de Leasing nr.9/2002 punctul 3 , 4.4, 4.5, 5.2. Autobuzele vor fi destinate in conformitate cu prevederile Contractului de concesiune nr.4/2000 numai pentru realizarea transportului urban de calatori pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu.

Art.3. Trimestrial, SC TURSIB SA, va informa conducerea Primariei municipiului Sibiu cu privire la veniturile realizate din exploatarea autobuzelor si cheltuielile aferente acestora.

Art.4. Dupa finalizarea contractului de leasing, autobuzele devin proprietatea Consiliului Local al municipiului Sibiu, care va stabili modalitatea de utilizare a acestora.

Art 5. Primarul municipiului Sibiu si managerul SC TURSIB SA vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Adoptata in Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola