Hotărârea nr. 158/2002

HOTARAREA NR. 158 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2002 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu
02h158 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 158

privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2002 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr.44205/18.10.2002 al Directiei Tehnice, prin care se propune aprobarea unui Act aditional la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA.

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art.38, alin.2, litera g, m si art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba Actul aditional nr.2/2002 la contractul de concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Energie Termica SA, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu si Directorul General al SC Energie Termica SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

ACT ADITIONAL la Contractul de Concesiune nr.87/02.04.2002  

1. Partile contractante

A. Municipiul Sibiu, reprezentat prin Klaus Werner Iohannis, Primar, cu sediul în Sibiu, b-dul. Victoriei nr.1-3, avand cod fiscal nr.4270740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740 deschis la Banca nationala – Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de concendent,

si B. Societatea Comerciala Energie Termica SA Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Eschile nr.6, înregistrata la Registrul Comertului sub nr.J32/1022/1998, avand codul fiscal R 2684959, contul curent nr.15.1/ROL deschis la Banca Comerciala Romana-Sucursala Sibiu, reprezentata prin ing. Ilie Gradinar, director general si ec. Carmen Dragan, director economic, In calitate de concesionar.

In baza prevederilor art.4, art.32 din Legea nr.219/1998 si art.56 din Normele Metodologice nr.216/1999, de aplicare a legii, precum si art.12 , litera h, din OUG.nr.60/2001 privind Achizitiile publice, partile de comun acord au convenit:

1. Art.4. se completeaza cu :

- Concesionarul va executa lucrari de extindere a retelor termice la comanda ferma a concendentului pentru zonele în care alimentarea cu agent termic se va face din centralele termice ale SC Energie Termica SA, retele ce se concesioneaza în conditiile prezentului contract, catre S.C. Energie Termica S.A.

- Executia retelelor de alimentare cu energie termica pentru Blocul 103 C – str. Lunga se încredinteaza catre SC Energie Termica SA în baza ofertei prezentate a carei valoare estimata este de 1.400.000 mii lei.

2. Art.9. se completeaza cu :

- Lucrarile de reparatii capitale la retelele concesionate se executa in baza unor programe si oferte de lucrari aprobate de concedent. Lucrarile se vor deconta în baza situatiilor de lucrari si a facturilor pana la valoarea redeventei anuale.

- Valoarea redeventei se stabileste ca echivalent al amortizarii anuale a tuturor retelelor termice concesionate.

CONCENDENT

PRIMAR ,
KLAUS WERNER IOHANNIS

DIRECTOR ECONOMIC ,
Ec. VIORICA BANDESCU

SEF SERV. JUDICIAR ,
Jurist DORIN NISTOR

 CONCESIONAR

 DIRECTOR GENERAL ,
Ing. Ilie Gradinar

DIRECTOR ECONOMIC ,
Carmen Dragan

OFICIU JURIDIC ,
Emilia Popa