Hotărârea nr. 155/2002

HOTARAREA NR. 155 privind împroprietarirea unor veterani de razboi conform prevederilor Legii nr. 44/1994 (Modificată prin HCL NR. 72/2003)
02h155 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 155

privind ĂŽmproprietarirea unor veterani de razboi conform prevederilor Legii nr.44/1994

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând referatul nr.93264/16.10.2002, Întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune Împroprietarirea a 2 veterani de razboi conform prevederilor Legii nr.44/1994,

Având În vedere adresele nr. 8117/2002 si 63216/2002 ale A.N.V.R. Sibiu

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art.13, lit."b" din Legea nr.44/1994 , cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. f si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba ĂŽmproprietarirea unor veterani de razboi, beneficiari ai Legii nr.44/1994, ĂŽn vederea construirii de locuinte, dupa cum urmeaza :

a) D-nului Stefanescu Constantin i se atribuie terenul ĂŽn suprafata de 500 mp. situat ĂŽn Zona Nord Sibiu, identificat ĂŽn C.F. Sibiu nr. 40780 Sibiu , nr. top. 4994/a/2/8, tarlaua 2 locul nr. 8 ;
b) D-nului Morariu Ioan i se atribuie terenul ĂŽn suprafata de 500 mp. , situat ĂŽn Sibiu, Zona Nord, identificat ĂŽn C.F. Sibiu nr. 40778, nr. top. 4994/a/42/10, tarlaua 42 locul 10.

Art.2. În vederea punerii în posesie si emiterii titlurilor de proprietate pentru veteranii de razboi prevazuti la art.1, se constituie comisia formata din:

- ing.Gheorghe Tuluc - Viceprimar - presedinte
- Popescu Marin - Directia Patrimoniu - secretar
- sing.Vasile Pânzar - Directia Patrimoniu - membru
- th.Elena Tulban - Serviciul Urbanism - membru
- jr.Dorin Nistor - Serviciul juridic - membru

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu si membrii comisiei numita la art. 2 vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola