Hotărârea nr. 154/2002

HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea contractului - cadru de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si societati comerciale ce au ca obiect activitatea de reclama - publicitate (Modificată de HCL NR. 363/2003)
02h154 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 154

privind aprobarea contractului - cadru de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si societati comerciale ce au ca obiect activitatea de reclama - publicitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr. 93263/16.10.2002 prin care Directia Patrimoniu propune aprobarea contractului - cadru de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si societati comerciale ce au ca obiect activitatea de reclama - publicitate,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederile art. 38 alin.2 lit. f si x si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. (1) Se aproba contractul - cadru de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si societati comerciale ce au ca obiect activitatea de reclama - publicitate, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Publicitatea si/sau reclama prin bannere este permisa numai pe baza unei aprobari speciale si exclusiv pentru perioada desfasurarii evenimentului respectiv

Art.2. Obligatiile financiare ale asociatului vor fi negociate pe tipuri de mijloace de publicitate dar nu mai putin decât cele prevazute în anexa nr. 2 la contractul - cadru de asociere în participatiune mentionat la art.1.

Art.3. La data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei hotarâri se abroga dispozitiile art. 3 si 5 din Hotarârea nr. 138/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

JUDETUL SIBIU Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 154/2002

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE
NR......………./..........…………..2002

CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se incheie intre:

1. Municipiul Sibiu reprezentat prin primarul Klaus W. Iohannis cu sediul in Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3, cod fiscal 4270740 cont 21.22.02.07.42.70.740 deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, in calitate de proprietar,

si

2. S.C. ……………………………… reprezentata prin ………………………. in calitate de ………………….., cu sediul in …………………, str. …………….. nr. ………….., tel. ……………….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……………….., avand cod unic de inregistrare …………., cont nr. ………… deschis la …………………………., in calitate de asociat,

Partile convin incheierea prezentului contract de asociere in participatiune in conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art. 38 al. 2, lit. " x " din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala si a H.C.L. nr. 138 /31.08.2000, modificata prin H.C.L. nr. 25/2001

In cadrul asocierii in participatiune partile isi vor desfasura activitatea in conditii de independenta comerciala si juridica specifice asocierii, respectand prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul asocierii in participatiune il constituie exploatarea in comun a mijloacelor de publicitate si reclama ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu si construirea si amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispozitie de catre Primaria Municipiului Sibiu cu respectarea H.C.L. nr. 138/2000, modificata prin H.C.L. nr. 25/2001

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de:

- panouri simple de afisaj general
- borne de afisaj
- panouri indicatoare, panouri luminoase, benere ( in situatii speciale) montate pe stalpi amplasate in intravilanul Municipiului Sibiu, in conformitate cu Legea nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001.

Art.3. Amplasamentele pentru afisajul lipit pe suporti puse la dispozitie de Primaria

Municipiului Sibiu si care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai in scopul desfasurarii activitatii de reclama-publicitate.

Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor pentru afisajul lipit pe suporti se face pe baza de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizeaza conform H.C.L. nr. 138/2000, modificata prin H.C.L. nr. 25/2001

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se incheie pentru o perioada de 3 ani incepand cu data de ……………….

Art.7. S.C. ………………… este obligata ca in termen de 15 zile de la data expirarii termenului contractului de asociere sa elibereze suportii si sa-i predea in starea initiala, considerandu-se ca au fost in stare buna.

CAP.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR

Art.8. Primaria Municipiului Sibiu, pune la dispozitie terenul necesar care va fi utilizat in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.9. Societatea Comerciala pune la dispozitie :

* servicii de publicitate si reclama efectuate prin orice modalitate de
informare si in orice mediu de comunicatii, pentru beneficiarii romani
si/sau straini.
* activitati de productie pentru orice modalitate de publicitate si reclama
si realizarea din productia proprie de: imprimate, tiparituri, suportul audio,
video, foto si de orice alta natura, destinate a face publicitate si reclama
pentru bunuri si servicii apartinand beneficiarilor interni si/sau externi.
* intreaga sa experienta in domeniul publicitatii

* intreaga sa clientela interna si externa constituita sau in curs de constituire
si totodata interesata sa faca reclama pe spatiile puse la dispozitie de
Primaria Municipiului Sibiu.
* personalul si echipamentele necesare desfasurarii activitatii de reclama
publicitate.

CAP.V. - OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art.10. a) Primaria Municipiului Sibiu acorda S.C. ……………………………. un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe intreaga durata a asocierii.

Art.11 a) Asociatul se obliga sa desfasoare activitatile de sondare a pietei interne si externe pentru cautare de clienti, coordonarea propriu-zisa a operatiunilor de reclama, negocierea si incheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adica S. C. ………………..

b) Inchirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terte persoane juridice sau fizice este interzisa.

c) Asociatul se obliga sa confectioneze, intretina , sa repare si sa modernizeze mijloacele de publicitate asa cum sunt prevazute in art. 2.

d) Asociatul intocmeste si prezinta Primariei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afisaj, benere,etc. Publicitatea si/sau reclama prin bannere este permisa numai pe baza unei aprobari speciale si exclusiv pentru perioada desfasurarii evenimentului respectiv.

e)Racordarea la reteaua de iluminat public pentru panourile montate cade in sarcina Asociatului . Racordarea se va efectua cu avizul CONEL.

f) Asociatul are obligatia de a prezenta lunar situatia noilor amplasamente pentru care s-au obtinut aprobarile legale si acordul scris al Primariei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001.

g) Asociatul are obligatia sa aduca la cunostinta Primariei Municipiului Sibiu situatia tuturor contractelor de publicitate incheiate cu partenerii de afaceri.

h) Asociatul are obligatia sa-si desfasoare activitatea prin filiala/sucursala in Municipiul Sibiu.

i) Asociatul are obligatia de a -si inscriptiona mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere in participatiune cu denumirea societatii.

j) Asociatul are obligatia sa solicite Primariei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de constructie pentru fiecare nou amplasament, in baza unei documentatii intocmite de asociat, si sa prezinte in scris Directiei Patrimoniu situatia noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, in caz contrar Municipiul Sibiu are dreptul de reziliere unilaterala a contractului de asociere in participatiune.

k) Asociatul are obligatia de a aduce la cunostinta Primariei Municipiului Sibiu data montarii fiecarui nou mijloc de publicitate, data la care se va incheia si un proces verbal de receptie intre cele doua parti contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va instiinta, in prealabil, Primaria Municipiului Sibiu cu minim 2 (doua) zile inainte cu privire la data, locul si ora intalnirii. De la data intocmirii procesului verbal de receptie se va percepe obligatia financiara conform contractului de asociere in participatiune.

In baza Legii nr. 453/2001, art. 6, alin. 7 daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate a autorizatiei, data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

l) Asociatul S. C. ………………………….. are obligatia de a tine evidenta contabila conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Art.12. a. In cazul existentei unei singure solicitari de AC pentru un amplasament, Primaria Municipiului Sibiu, ii va elibera acestuia autorizatia de construire dupa expirarea unui interval de 10 zile.

b. In conditiile in care in intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizatii de construire se solicita autorizatia de construire pentru acelasi amplasament, se organizeaza licitatie, urmand ca autorizatia de construire sa se elibereze castigatorului licitatiei.

c. Cererea pentru eliberarea CU nu tine loc de solicitare de amplasament in sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZITII FINANCIARE

Art. 13. Partile convin ca pe durata asocierii S.C. ……………………….. sa achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obtinute din activitatea de reclama-publicitate a S.C. ………………………………, dar nu mai putin de echivalentul in lei a dolarului calculati conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. . la data efectuarii platii.

Asociatul are obligatia sa incheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclama, publicitate si sa plateasca la bugetul local taxa de reclama publicitate conf. art. 30 si art. 31 din OUG nr. 15/1999, Legea nr. 27/1994, republicata, cu modificarile ulterioare si a Hotararilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevazute in art. anterior se va face lunar cel tarziu pana la data de 25 ale lunii pentru luna precedenta.

Odata cu plata S.C. ……………………….. va prezenta Primariei Municipiului Sibiu situatia completa a contractelor incheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art.13. va avea loc in luna februarie a anului urmator ( dupa incheierea anului financiar) pana la data de 01 martie.

Art. 16. Pentru intarzierea platii S.C. ……………………... va plati penalizari de 0,35 %/zi, iar daca intarzierea este mai mare de 45 zile, contractul de asociere se considera reziliat de drept pe baza unei notificari comunicata de Primaria Municipiului Sibiu in termen de 10 zile lucratoare.

Art. 17. In cazul in care nu se incheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lasate fara postere pe o perioada mai mare de 7 zile. Pana la aparitia altor reclame firma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primariei Municipiului Sibiu.

Art. 18. Taxa de reclama si publicitate rezultata din valoarea fiecarui contract incheiat de SC …………………… cu clientii , care are o durata mai mare de un an, se va achita conform legislatiei in vigoare si Hotararii Consiliului Local privind impozitele si taxele locale aprobata pentru anul in curs.

CAP. VII - COORDONAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Art. 19. Coordonarea activitatii asociatiei se va face in comun de catre un comitet de directie format in parti egale de catre 2 membri ai asociatiei de catre fiecare parte.

Din partea Primariei Municipiului Sibiu

- Reprezentant al Directiei Economice

- Reprezentant al Directiei Patrimoniu

Din partea S.C. ………………………..

- Administrator

- Director

Conditiile de numire si revocare a reprezentantilor asociatiei din comitetul de directie sunt urmatoarele:

Conditii de numire:
Numirea in calitate de membru al comitetului de directie al asociatiei se face de catre primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar si de catre actionarul majoritar- administrator- pentru S.C. …………………………………..

Conditiile de revocare:

- pierderea calitatii de asociat
- neloialitatea fata de interesele asociatiei

Controlul asupra respectarii conditiilor asocierii se face saptamanal.

Hotararile, concluziile si deciziile ce se impun in urma controlului vor fi mentionate in registrul unic de control al asociatiei.

Deciziile comitetului de directiei sunt obligatorii pentru asociati.

Municipiul Sibiu are dreptul de a verifica pe tot parcursul derularii contractului de asociere toate documentele operative si contabile in baza carora se stabileste /calculeaza suma cuvenita din asociere.

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociati ca aport la constituirea asociatiei raman in proprietatea exclusiva a acestora.

Art.21. Societatea Comerciala …………………………..., in situatia in care intentioneaza vanzarea aportului, Primaria Municipiului Sibiu, are drept de preemtiune la cumparare, drept care si-l poate exercita cu maxim 60 de zile inainte de data expirarii contractului ori a notificarii intentiei de vanzare.

Art.22. Pretul de vanzare va fi stabilit la valoarea contabila ramasa iar preluarea se va face prin contract de vanzare-cumparare.

CAP. IX. FORTA MAJORA

Art.23. In caz de forta majora partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, determinata de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflata in caz de forta majora va notifica celeilalte parti atat aparitia cat si incetarea evenimentului, in termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificarii evenimentului in termen decade partea aflata in forta majora de dreptul de a fi exonerata de raspundere.

Art. 25. Forta majora este produsa de un eveniment aflat in afara controlului partilor, imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a contractului care impiedica partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate partial sau total.

CAP. X.INCETAREA SI REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc in urmatoarele situatii:

- pierderea calitatii de asociat

-neloialitatea fata de interesele asociatiei

Art. 27. Asocierea inceteaza de drept la expirarea contractului.

Art. 28. Prin acordul ambelor parti.

Art. 29. Neindeplinirea sau executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.30. In cazul lichidarii ( faliment, divizare, fuziune) S.C. ………………………., notificata obligatoriu in scris Primariei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data aparitiei cauzei, contractul de asociere inceteaza.

CAP. XI. - SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 31. Eventualele litigii care pot apare intre parti in derularea asocierii se vor solutiona pe cale amiabila in cazul in care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse solutionarii instantelor judecatoresti competente.

CAP. XII. - DISPOZITII FINALE

Art.32. In relatiile cu tertii, raspunderea pentru obligatiile contractuale revine partii care s-a obligat.

Art.33 Modificarea, adaptarea si completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor parti asociate prin acte aditionale.

Art.34. Pentru panourile montate pe stalpi si panouri special amenajate altele decat cele montate pe stalpi, chiriasul va prezenta in termen de o luna de la data incheierii contractului o situatie centralizata pe intreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de afisaj si suprafata utila a fiecaruia in vederea autorizarii conform Legii nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001.

Art.35. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afisajul lipit pe suporti, face parte integranta din prezentul contract.

Art. 36 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate

Art. 37. Contractul de asociere in participatiune va putea fi modificat (adaptat) in conformitate cu legislatia in vigoare.

Incheiat la Sibiu, astazi …………………..2002 , in 4 (patru) exemplare toate cu valoare de

original.

PROPRIETAR,

PRIMAR,
DIRECTOR ECONOMIC,  
SERVICIUL JURIDIC,  
DIRECTOR PATRIMONIU

ASOCIAT,

S.C. …………………………….  

PRESEDINTE

Constantin Rascarache Contrasemneaza

SECRETAR

Iordan Nicola


ANEXA NR. 1 la Contractul de asociere

P R O C E S V E R B A L

incheiat azi ……………/……….2002

 

Municipiul Sibiu, cu sediul in Sibiu, b-dul Victoriei nr. 1-3, reprezentata prin primar Klaus W. Iohannis si director economic Viorica Bandescu, in calitate de predator si S.C. …………………………….. reprezentata prin ……………………… in calitate de ……………., cu sediul in …………….., str. ……………. nr. ……………, tel. …………….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………….., avand cod unic de inregistrare ……………………, cont nr. ………… deschis la ………………………, in calitate de primitor, am procedat la predarea/primirea urmatoarelor amplasamente pentru afisajul lipit pe suporti :

………………………………….

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Terenul se preda liber de sarcini si in stare de a fi folosit conform contractului.

Prezentul proces verbal, intocmit in 4 (patru) exemplare constituie anexa nr. 1 la contractul de asociere in participatiune.

PROPRIETAR,

PRIMAR,
DIRECTOR ECONOMIC,  
SERVICIUL JURIDIC,  
DIRECTOR PATRIMONIU

ASOCIAT,

S.C. …………………………….  

 

 

PRESEDINTE

Constantin Rascarache Contrasemneaza

SECRETAR

Iordan Nicola

 

 

 

ANEXA NR. 2 la Contractul de asociere

CLAUZE FINANCIARE

pe tipuri de mijloace de publicitate

 

Nr.crt

Tip Panou

$ / panou / luna

1

(mp)

1 fata

2 fete

2

1,10 x 1,60

6 (caseta)

 
3

3 x 2

12

18

4

4 x 2

20

30

5

4 x 3

23

32

6

6 x 3

35

45

7

8 x 3

42

55

8

5,04 x 2,38

23

32

9

12 x 3

65

85

Panouri montate pe stalpi 3$ /panou/luna

Benere montate pe stalpi 3 $/mp/luna.

 

PROPRIETAR,

PRIMAR,
DIRECTOR ECONOMIC,  
SERVICIUL JURIDIC,  
DIRECTOR PATRIMONIU

ASOCIAT,

S.C. …………………………….  

PRESEDINTE

Constantin Rascarache Contrasemneaza

SECRETAR

Iordan Nicola