Hotărârea nr. 153/2002

HOTARAREA NR. 153 privind modificarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h153 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 153

privind modificarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând rapoartele nr. 84072/12.09.2002 si nr. 93661/17.10.2002 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Având În vedere Hotarârea nr. 29/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se modifica statul de functii aprobat prin Hotarârea nr. 29/2002 a Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, astfel :

a) se transforma postul de referent C/I/2, studii medii, din cadrul Serviciului contabilitate - buget, ĂŽn post de referent C/I/3, studii medii
b) se transforma postul de inspector de specialitate A/II/1 , din cadrul Serviciului contabilitate - buget, ĂŽn post de inspector debutant , studii superioare.
c) se transforma postul de auditor ( inspector de specialitate ) A/II/3 din cadrul Compartimentului audit intern, ĂŽn post de auditor (consilier ) A/I/1.
d) se transforma postul de consilier A/I/1 ce sta la baza functiei de sef serviciu Autorizare, control, disciplina ĂŽn constructii, ĂŽn post de inspector de specialitate A/III/1.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola