Hotărârea nr. 152/2002

HOTARAREA NR. 152 privind însusirea noii denumiri a asociatului - Nuon International Projects B.V. si numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în AGA Nuon International Projects B.V. (Modificată prin HCL NR. 85/2005 și HCL NR. 422/2012)
02h152 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 152

privind ĂŽnsusirea noii denumiri a asociatului - Nuon International Projects B.V. si numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu ĂŽn AGA Nuon International Projects B.V.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând raportul nr. 93265/2002 prin care Directia patrimoniu propune Însusirea noii denumiri a asociatului - Nuon International Projects B.V. si numirea d-nului consilier Oprean C-tin ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu În AGA Nuon International Projects B.V. ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. j si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 Se ĂŽnsuseste schimbarea denumirii asociatului Nuon International B.V. ĂŽn Nuon International Projects B.V. ĂŽnscrisa ĂŽn Registrul Comertului cu nr. 1932/27.03.2002 .

Art.2. Se ĂŽmputerniceste d-nul consilier Oprean Constantin sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu ĂŽn Adunarea Generala a Actionarilor a Nuon International Projects B.V.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola