Hotărârea nr. 151/2002

HOTARAREA NR. 151 privind rectificarea bugetului local
02h151 Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 151

privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 31.10.2002,

Analizând rapoartele nr. 93513/16.10.2002 si nr. 93072/15.10.2002 prin care Directia Economica si Serviciul public administrare parcari propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2002 ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2002 , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba plata penalitatilor calculate si datorate de Serviciul public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat Sibiu, furnizorilor de gaz metan, energie termica, energie electrica si apa - canal

Art.3. Se aproba rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Serviciului public administrare parcari, conform anexelor 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 31.10.2002

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

ANEXA NR. 1 la HCL 151 / 2002

 

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2002

Capitol subcapitol articol aliniat Denumire indicatori
Program initial an
Plan initial trim IV Influente trim IV Plan rectificat trim IV
Program rectificat an
0001 VENITURI - total 736.624.803 129.666.188 + 6.000.000 135.666.188 742.624.803
08.02.05 Alte impozite directe – taxa asupra mijloace- lor de transport detinu- te de persoane juridice   8.020.000   2.005.000   + 3.000.000   5.005.000   11.020.000
17.02.03 Alte impozite indirecte - taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii 1.600.000 68.000 + 1.000.000 1.068.000 2.600.000
20.02 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 1.824.000 456.000 + 1.300.000 1.756.000 3.124.000
22.02.07 Venituri din concesiuni si închirieri 6.955.980 1.477.980 + 700.000 2.177.980 7.655.980
5002 CHELTUIELI - total 736.624.803 119.284.644 + 6.000.000 125.284.644 742.624.803
51.02.05.70.72 Autoritati executive – investitii ( Sediul Primariei ) 12.000.000 10.500.000 - 6.000.000 4.500.000 6.000.000
57.02.20 Invatamant – cheltuieli materiale 43.823.760 927.627 + 1.000.000 1.927.627 44.823.760
59.02.35.01 Cultura – alocatii de la buget pentru institutii publice ( Teatrul Radu Stanca ) 13.800.000 1.765.000 + 300.000 2.065.000 14.100.000
63.02.03.20.24.02 Iluminat 14.700.000 700.000 + 4.100.000 4.800.000 18.800.000
63.02.04.20.24.03 Salubritate 25.000.000 5.000.000 + 1.700.000 6.700.000 26.700.000
63.02.50.20.25 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte – materiale si prestari servicii cu caracter functional 3.700.000 500.000 + 600.000 1.100.000 4.300.000
63.02.50.70.72 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte – investitii 48.350.000 - 2.700.000 + 4.000.000 1.300.000 52.350.000
68.02.07.70.73 Transport in comun – investitii 10.000.000 3.000.000 + 300.000 3.300.000 10.300.000

ANEXA NR. 2 la HCL 151 / 2002

DENUMIREA INDICATORILOR COD Trim.IV initial Influente Trim.IV rectificat ANUAL initial ANUAL rectificat
TOTAL VENITURI   375.000 +600.000 975.000 2.196.786 2.796.786
SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL   225.000 +600.000 825.000 900.000 1.500.000
VENITURI PROPRII   150.000 ----- 150.000 1.296.786 1.296.786
TOTAL CHELTUIELI(A+B+C)   375.000 +600.000 975.000 2.196.786 2.796.786
CHELTUIELI CURENTE(A+B) 01 375.000 +280.800 655.800 1.470.000 1.750.800
A.CHELTUIELI DE PERSONAL 02 290.000 ----- 290.000 1.100.000 1.100.000
B.CHELT.MATERIALE SI SERVICII 20 85.000 +280.800 365.800 370.000 650.800
Chelt.ptr.intretinere si reparatii 24 71.000 +122.800 193.800 276.000 398.800
-incalzit 24.01 2.500 +20.000 22.500 7.500 27.500
-iluminat 24.02 2.500 +20.000 22.500 7.500 27.500
-apa,canal,salubrizare 24.03 12.500 +12.800 25.300 45.000 57.800
-posta,telefon,fax 24.04 22.375 ----- 22.375 79.500 79.500
-furnituri de birou 24.05 22.375 +10.000 32.375 83.500 93.500
-materiale ptr.curatenie 24.06 1.250 ----- 1.250 4.000 4.000
-alte materiale si prestari servicii 24.07 7.500 +60.000 67.500 49.000 109.000
Materiale si prestari servicii 25 ----- +88.000 88.000 40.000 128.000
Ob.de inventar de mica valoare 26 5.000 +8.000 13.000 23.000 31.000
- echipament 26.02 750 +3.000 3.750 2.250 5.250
-ob.inventar mica valoare si scurta durata 26.03 4.250 +5.000 9.250 20.750 25.750
Reparatii curente 27 2.500 +20.000 22.500 7.500 27.500
Reparatii capitale 28 2.500 +40.000 42.500 7.500 47.500
Carti si publicatii 29 2.500 ---- 2.500 10.500 10.500
Alte cheltuieli 30 1.500 +2.000 3.500 5.500 7.500
-Calificarea,perfectionarea profesională 30.01 750 ----- 750 2.250 2.250
- alte cheltuieli legale 30.07 750 +2.000 2.750 3.250 5.250
C.CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ----- +319.200 319.200 726.786 1.045.986
Investitii ale insitutiilor publice 74 ----- +319.200 319.200 726.786 1.045.986

Anexa nr. 3

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PARCARI

LISTA INVESTITII ANUL 2002 de la bugetul local cu finantare integrala sau partiala

  PREVEDERI 2002 :    
Nr. Crt. Denumirea obiectivului de investitii Acord M.F. si nr.act de aprobare Valoarea totala Valoarea totala actualizata Finantate din : Cap. PIF
Cheltuieli totale Surse proprii Credite bancare interne Credite bancare externe Alte surse constituie potrivit legii Total Alocatii bugetare Din care :
De la bugetul local Transf. de la Bug.de stat
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  TOTAL,din care: 1.045.986   1.045.986         1.045.986 1.045.986      
A. Lucrari in continuare                        
B. Lucrari noi: 915.986   915.986         915.986 915.986      
B1 Amenajare parcari din care Obiective : 915.986   915.986         915.986 915.986      
  A) Parcare C.Coposu 122.000   122.000         122.000 122.000      
  B) Parcare E.Cioran 101.000   101.000         101.000 101.000      
  C) Parcare M.Viteazul 60.000   60.000         60.000 60.000      
  D) Parcare O.Goga 6.000   6.000         6.000 6.000      
  E) Parcare Bulevard 157.200   157.200         157.200 157.200      
  F) Parcare Malului 30.000   30.000         30.000 30.000      
  G) Parcare P-ta Rahovei 5.000   5.000         5.000 5.000      
  H) Parcare Tg.De vite 434.786   434.786         434.786 434.786      
C. Dotari si alte cheltuieli de investitii : 130.000   130.000         130.000 130.000      

Anexa nr. 3a

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PARCARI

DEFALCAREA POZITIEI C " ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII"

NR.CRT. DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII BUCĂTI VALOARE
1. ACHIZITIE AUTOMATE PARCARE 5 23.000
2. ACHIZITIE IMPRIMANTA A3 1 15.000
3. ACHIZITIE LICENTAĂ PROGRAM „ SICO " 1 12.000
4. ACHIZITIE XEROX 1 80.000
  TOTAL :   130.000