Hotărârea nr. 147/2002

HOTĂRÂREA NR. 147 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru trecerea unui imobil din proprietatea Statului Român si administrarea Directiei de Sanatate publica, în domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată prin HCL NR. 37/2003)
02h147

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 147

privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru trecerea unui imobil din proprietatea Statului Român si administrarea Directiei de Sanatate publica , În domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 26.09.2002,

Analizând raportul nr. 87679/26.09.2002 prin care Directia Patrimoniu propune Consiliului Local al Municipiului Sibiu sa-si exprime acordul cu privire la trecerea imobilului situat În Sibiu str. Independentei F.N., din proprietatea Statului Român si administrarea Directiei de Sanatate publica , În domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Având În vedere Hotarârea nr. 13/2002 a Comisiei Consultative a Judetului Sibiu privind schimbarea destinatiei initiale a imobilului sus-mentionat,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget,finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 9 din Legea nr. 213/1998 , ale Legii nr. 152/1998 si art. 2 din Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998 aprobate prin H.G. nr. 962/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si g , ale art. 125 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se exprima acordul privind trecerea imobilului situat În Sibiu, str. Independentei F.N. , Înscris În C.F. Sibiu nr. 9811, nr. top 3455, 3459, 3460, având regim de Înaltime D+P+5, În suprafata totala de 7221,7 mp. , din proprietatea Stattului Român si administrarea Directiei de Sanatate Publica, În domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.2. Se aproba predarea ĂŽn folosinta gratuita, pe perioada realizarii investitiei, ĂŽn favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte a imobilului descris la art. 1 , proprietate publica a Municipiului Sibiu, ĂŽn vederea finalizarii obiectivului de investitii "Bloc de locuinte pentru tineret".

Art.3. La finalizarea lucrarilor , imobilul va fi preluat ĂŽn patrimoniul Municipiului Sibiu, iar locuintele vor fi repartizate de Consiliul Local al Municipiului Sibiu , cu prioritate, tinerilor medici, actori si muzicieni din cadrul institutiilor de profil din Municipiul Sibiu.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola