Hotărârea nr. 146/2002

HOTĂRÂREA NR. 146 privind revocarea Hotarârii nr. 250/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei (Revocată de HCL NR. 368/2003)
02h146

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 146

privind revocarea Hotarârii nr. 250/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 26.09.2002,

Analizând raportul nr. 86641/23.09.2002 prin care Directia Economica propune modificarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, conform H.G. nr. 686/2002,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 686/2002, ale art.2 si 3 din O.U.G. nr. 115/2001 si ale art. 60 din Legea nr. 24/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "s" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 - Începând cu data de 9 iulie 2002 se revoca Hotarârea nr. 250/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu urmând ca pretul de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate sa fie în suma de 800.000 lei /Gcal, cu TVA inclus.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu si S.C. Energie Termica S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola