Hotărârea nr. 145/2002

HOTÃRÂREA NR. 145 privind transmiterea în administrarea Serviciului public Administratia Pietelor Sibiu a unui imobil teren, situat în Sibiu, zona Piata Obor
02h145

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 145

privind transmiterea ĂŽn administrarea Serviciului public Administratia Pietelor Sibiu a unui imobil teren, situat ĂŽn Sibiu, zona Piata Obor

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 26.09.2002,

Analizând raportul nr.83936/12.09.2002 prin care Directia Patrimoniu propune trecerea În administrarea Serviciului public Administratia Pietelor Sibiu a unui imobil teren, situat În Sibiu, zona Piata Obor,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze eonomico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.12 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul dispozitiilor art. 38, alin. 2 lit. " f ", ale art. 46 si ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1 - Se aproba transmiterea În administrarea Serviciului public Administratia Pietelor Sibiu , a imobilului apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu, teren În suprafata de 24.043 mp. , identificat În C.F. Sibiu nr. 41883, nr. top. 4252/1/1/1/1/2.

Art.2. Imobilul mentionat la art. 1 va avea destinatia "piata" fiind utilizat pentru extinderea Pietei Obor, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu si conducatorul Serviciului public Administratia pietelor vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 26.09.2002

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola